INSIDERINFORMATION: Gaming Corps AB (publ) (“Bolaget” eller “Gaming Corps”) avger härmed delårsrapport och bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet 2023

Published February 23, 2024 at 06:00

NYCKELTAL FJÄRDE KVARTALET 2023
KONCERN OKT-DEC 2023 OKT-DEC 2022
Nettoomsättning 6,97 MSEK (5,37 MSEK)
Rörelseresultat -5,67MSEK (-4,77 MSEK)
Resultat efter finansiella poster -8,69 MSEK (-7,36 MSEK)
Resultat per aktie före utspädning -0,15 SEK (-0,13 SEK)
Resultat per aktie efter utspädning -0,14 SEK (-0,13 SEK)
Antal driftsatta online kasinon +1200 402

Siffror i parentes avser fjärde kvartalet 2022.

VD JUHA KAUPPINEN HAR ORDET

Kära aktieägare,

Åter ett verksamhetsår att reflektera tillbaka på med beundran sedan starten, hur Gaming Corps har utvecklats till ett spelutvecklingsbolag inom kasino att förlita sig på. Nettoomsättningen 2022 i jämförelse till 2023 skiljer sig med hela 250% från 12,4MSEK till ca 31,1MSEK. Rörelsens resultat har förbättrats marginellt med ett fortsatt fokus på att korrigera utgifterna sett i förhållande till intäkterna. Gaming Corps består idag av 45 medarbetare i flera geografiska områden världen över, med 100% fokus på att producera den bästa spelupplevelsen för våra kunder.

Regelefterlevnad har som alltid varit ett centralt fokus för Gaming Corps för att påvisa tillförlitlighet, här har 2023 tydligt visat detta då vi erhöll ISO27001:2022 certifiering samt vår efterlängtade UK Gambling Commission licens för att möjliggöra distribution av spel för den största spelmarknaden i Europa, Storbritannien. Gaming Corps har kontinuerlig lanserat produkter, en slot ungefär var 4:e vecka och därutöver Mines-, och Crash-spel. Spelen finns idag tillgängliga på fler än 1200 onlinekasinon och med ytterligare över 400 kasinon som väntar på driftsättning. Jämförelsevis fanns bolagets spel tillgängliga på omkring 402 onlinekasinon i slutet på 2022 fram till dagens siffra på cirka 1200 vilket motsvarar en ökning på ca 198%.

Jag har nu valt att dela ytterligare en graf för att visa hur den latinamerikanska marknaden påverkat intäkterna under verksamhetsåret, den röda grafen visar procentuella intäkterna från Lat-Am. Här kan vi tydligt se hur Lat-Am drev tillväxten till en början för att sedan ebba ut. Nu ser vi att hela verksamheten (Lat-AM exkluderat) har visat tillväxt och ökad tillförlit för Bolagets spel på samtliga marknader. För verksamheten är detta en nyckelfaktor för att lyckas med tillväxt samtidigt som vi bygger upp en allt sundare affärsverksamhet.

Jag ihop med övriga ledningen har fokuserat på att effektivisera verksamheten och sett över delar inom organisationen som vi kan minska men också budgeterat för andra delar som kan komma att behöva förstärkas framgent.

Jag ser fram emot att under året presentera de kommande spelen som vi arbetat med bakom kulisserna, både för er aktieägare och för våra kunder. Ett större spelsläpp kommer att lanseras under våren från en av våra kunder som också har stora planer för marknadsföring av spelet.

Jag vill som alltid tacka våra aktieägare för engagemang och support.

Lorem ip

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com

IR: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.