Aktier för förvärvet av Oh Frog erlagda utan utspädning

Published December 9, 2020 at 08:47

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") låter meddela att Bolaget erlagt delar av de aktier som tilldelades upphovsgivarna via apportemission vid förvärvet av spelet Oh Frog. Efter omförhandling av avtalet har 153 000 redan utställda aktier överförts vilket innebär att ingen utspädning sker.

Den 13 augusti 2019 förvärvade Gaming Corps spelet Oh Frog. Ersättning enligt avtal skulle ske via apportemission om 3 miljoner aktier, vilket idag motsvarar 300 000 aktier efter sammanslagningen, samt 25% av nettointäkterna för spelets första del. Detta avtal har nu omförhandlats att omfatta totalt 200 000 aktier varav 153 000 aktier idag överförs till spelets upphovshavare. De aktier som använts för ändamålet har sedan 2019 varit deponerade hos Bolagets Certified Adviser, Eminova, efter att de i samband med försäljningen av tidigare dotterbolaget Redfly Studio tillföll Bolaget. Ersättningen för Oh Frog resulterar således inte i någon utspädning av aktieantalet enligt tidigare kommunikation. Mellanskillnaden, 47 000 aktier, erläggs en av upphovshavarna i form av kontant betalning där värdet satts till 3 SEK per aktie vilket medför en ersättning på totalt 141 000 SEK.

Eftersom lanseringsplanen som låg på bordet vid tidpunkten för förvärvet av olika anledningar förändrats, bland annat avseende framskjutning av lansering på Nintendo Switch, har parterna enats om att ersättningen bör justeras därefter. Därtill var det önskvärt från Bolagets sida att hitta en lösning där vi kunde nyttja de aktier som Bolaget erhöll vid försäljningen av vårt tidigare dotterbolag och därutöver inte ställa ut fler. Vi är därför nöjda att kunna presentera detta nya avtal som löser flera praktiska knutar och framför allt inte medför någon utspädning för aktieägarna.” säger Juha Kauppinen, VD.

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.