Bracknor löser in optioner

Published January 8, 2020 at 20:30

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) låter meddela att teckningsoptioner motsvarande 3,6 miljoner aktier kommer lösas in av Bracknor. Optionerna ställdes ut i samband med det tidigare finansieringssamarbetet avseende konvertibellån som avslutades under 2019. Inlösen sker till kursen 0,4 och innebär ett kapitaltillskott på 1,44 MSEK samt en utspädning av aktien på ca 1,2%.

Gaming Corps ingick den 11 augusti 2017 avtal med investeringsfonden Bracknor om en finansieringslösning baserad på konvertibellån, ett samarbete som nuvarande ledning avslutade den 6 februari 2019. Konvertiblerna emitterades tillsammans med teckningsoptioner som ger Bracknor rätt att teckna ytterligare aktier motsvarande 50 % av det nominella beloppet för konvertibellånen. Kursen för att lösa teckningsoptionerna är enligt avtalet 120 % av den lägsta volymvägda slutkursen under en period om 15 handelsdagar omedelbart före påkallandet.

Bracknor har nu påkallat inlösen av 3,6 miljoner teckningsoptioner till en kurs av 0,40 SEK vilket innebär att Bolaget tillförs 1,44 MSEK i likvida medel. Utspädningen är ca 1,2% och totalt antal aktier efter emissionen uppgår till 299 163 956.

Efter denna emission kvarstår i Bracknors ägo teckningsoptioner för 1,2 miljoner aktier med förfallodatum 1 december 2021.

Teckningsoptionerna är det sista som kvarstår av ett för Gaming Corps icke fördelaktigt avtal som med rätta avslutades. Tillskottet av kapital var dock inte något Bolaget räknat med i budgeten för första kvartalet 2020, varför vi gläder oss åt att kunna tillföra ytterligare medel till pågående produktion.” säger Bülent Balikci, CFO.

Pressmeddelande 11 augusti 2017 om avtalet med Bracknor: https://news.cision.com/se/gaming-corps/r/gaming-corps-ingar-avtal-med-bracknor-om-finansieringslosning-uppgaende-till-2-8-meur,c2325004

Pressmeddelande 6 januari 2019 om uppsägning av samarbetet med Bracknor: https://news.cision.com/se/gaming-corps/r/gaming-corps-avslutar-finansieringslosning-med-bracknor,c2733604

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00
Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.