Gaming Corps – förtydligande rörande ingångna finansieringsavtal med Global Emerging Markets (“GEM”) via GEM Yield Fund ( “GGYF”).

Published February 27, 2017 at 16:00

Gaming Corps meddelade den 23 februari 2017 att bolaget har ingått ett investeringsavtal uppgående till maximalt 91 miljoner kronor under 36 månader med GEM. Avtalet med GEM ger Gaming Corps rätt att begära teckning av aktier och GEM skyldigheten att teckna aktier vid varje givet tillfälle Gaming Corps anser det nödvändigt genom en riktad nyemission i Gaming Corps.

Storleken på en enskild emission, vilket sker på begäran av Gaming Corps, är baserad på den genomsnittliga handelsvolymen i Gaming Corps aktie under en period av 15 börsdagar före emissionen. Gaming Corps kan avropa upp till 1000 procent av den genomsnittliga handelsvolymen vid varje tillfälle. Teckningskursen per aktie bestäms vid varje tillfälle till 90% av aktiens genomsnittskurs under en period om 15 handelsdagar efter det att avropet skett. Antalet riktade emissioner är inte begränsade i antal och Gaming Corps har heller ingen skyldighet att utnyttja finansieringslösningen.

GEM förbinder sig att inte äga fler aktier än 9,9 procent av de totala utestående aktierna i Gaming Corps. Det begränsar dock inte Gaming Corps rätt att påkalla nyemissioner i enlighet med avtalet. Gaming Corps styrelse är bemyndigade, intill nästa årsstämma, att besluta om en eller flera riktade emissioner med antalet aktier (upp till 100 miljoner aktier) och aktiekapitalet (max 10 miljoner) enligt bolagsordningen i Gaming Corps. I händelse av att styrelsen fortsättningsvis är bemyndigad att besluta om emissioner utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, kommer genomförandet av nyemissioner riktade till GEM att genomföras omgående.

Utan mandat från en bolagsstämma är ett godkännande från en ny bolagsstämma nödvändigt. Utspädningseffekter vid varje nyemission beror på storleken av emissionen, teckningskurs och antal aktier i Gaming Corps.

Gaming Corps kommer dessutom att emittera 7 miljoner teckningsoptioner som tilläggsköpeskilling för att GEM ska ingå avtalet. Optionerna ger GEM rätt att teckna lika många aktier inom 36 månader till en teckningskurs om 1,80 SEK per aktie.

"Avtalet med GEM är helt i linje med Gaming Corps nya strategi att aktivt konsolidera lönsamma och lovande spelstudios. Avtalet kommer naturligtvis också stärka vår förhandlingsposition med både potentiella förvärvsobjekt och partners i spelindustrin samt mot andra finansieringsalternativ ", säger Magnus Kolaas, Gaming Corps VD, i en kommentar.

Om GEM:
GEM (www.gemny.com), grundades 1991, är en US $ 3,4 miljarder investeringsgrupp med 371 genomförda transaktioner i 70 länder. GEM är en alternativ investeringsgrupp som förvaltar olika investeringsinstrument över hela världen med varierande grad av operativ kontroll, riskjusterad avkastning och likviditetsprofil.

Våra fonder och investeringsinstrument ger GEM och dess partners exponering mot: Small-Mid Cap management buyouts, privata investeringar i publika aktiebolag samt investeringar i onoterade bolag och riskkapitalinvesteringar.

GEM-fonden inkluderar: CITIC GEM Fund, Kinder Industries, GEM Global Yield Fund LLC SCS, GEM Indien och VC Bank / GEM Men Fonden (GEM lämnade sina GP och LP andelar i dessa fonder 2015 och 2010). För mer information kontakta:

Gaming Corps AB
Magnus Kolaas
Centralplan 15
111 20 Stockholm
magnus.kolaas@gamingcorps.com

Global Emerging Markets:
Warren P. Baker, +33 1 53 53 2010
28, Rue Bayard
Paris, France 75008
wbaker@gemny.com