Bolagsstämmokommuniké: Offentliggörande av emissionsbeslut

Published September 23, 2016 at 11:10

Extra bolagsstämma i Gaming Corps AB avhållen den 22 september 2016 beslutade om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen om cirka 23.13 MSEK är säkerställd till dess högsta belopp genom erhållna tecknings- och garantiförbindels

Beslut om företrädesemission

Bolagsstämman beslutade att bolagets aktiekapital ska1l ökas med högst 2.353.834,42771 kronor genom en kontant nyemission av högst 25.703.872 nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Aktierna ska emitteras till en teckningskurs om 0,90 kronor per aktie. Teckningsrätt för de nya aktierna skall med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare registrerade hos Euroclear Sweden AB på avstämningsdagen den 3 oktober 2016. Var och en som är registrerade hos Euroclear Sweden AB som aktieägare per avstämningsdagen erhåller två (2) teckningsrätter per aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Detta innebär att en (1) gammal aktie berättigar till nyteckning av två (2) nya aktier. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter sker på teckningslista. Betalning för aktier som inte tecknas genom betalning ska erläggas senast tre bankdagar efter besked om tilldelning. Teckning skall ske under perioden 5 oktober – 19 oktober 2016. Styrelsen skall dock äga rätt att förlänga teckningstiden. Vid teckning utan företrädesrätt skall tecknade aktier fördelas i enlighet med följande. I första hand ska tilldelning ske till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, så kallad subsidiär teckningsrätt. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter var och en utnyttjat för teckning av aktier och i den mån det inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån så inte kan ske, genom lottning. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats hos Euroclear Sweden AB.

Som tidigare kommunicerats den 21 september 2016 hade punkt 8 (förvärv av Red Fly Studio, Inc) och punkt 9 (val av styrelse) strukits från dagordningen då utformningen av de kommersiella villkoren hade ändrats och därmed behöver justeras, varpå ny kallelse till extra bolagsstämma kommer att skickas ut inom kort.

För mer information om bolaget, besök www.gamingcorps.com