Delårsrapport för perioden 1 januari 2017 till 30 september 2017

Published November 30, 2017 at 07:30

Tredje kvartalet i sammandrag

 • MSEK) i koncernen under det tredje kvartalet.
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -1,23 MSEK (- 10,72 MSEK) i moderbolaget och -0,57 MSEK (-10,72 MSEK) i koncernen under det första kvartalet.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till – 1,24 MSEK (-10,75 MSEK) i moderbolaget och

-0,67 MSEK (-10,75 MSEK) i koncernen under det första kvartalet.

 • Gaming Corps genomför kvittningsemission om ca 2,5 MSEK i slutet av juli 2017.
 • Gaming Corps genomför riktade emissioner om ca 5 MSEK i början av augusti 2017. Ca 2 MSEK avsåg en kontant nyemission.
 • Gaming Corps tecknar principavtal i början av augusti 2017 om att förvärva samtliga aktier i Salsa Games Ltd. Avtalet innebär att Gaming Corps kommer att börja utveckla sina affärer inom kasino och gambling.
 • Gaming Corps ingår finansieringsavtal med investeringsfonden Bracknor till ett totalt värde om 2,8 MEUR i mitten av augusti 2017.
 • Gaming Corps tecknar uppdragsavtal med amerikanska PDP värt 2,69 MUSD i mitten av september 2017.
 • Gaming Corps investerar 2 MUSD, fram till årsskiftet 2017/2018, i den amerikanska spelstudion Kung Fu Factory till en bolagsvärdering om 15 MUSD (pre) i mitten av september 2017.
 • Gaming Corps tillförs 400 000 EUR genom konvertibellån från Bracknor Investment Group i mitten av oktober 2017.
 • Gaming Corps tillkännager att koncernen blivit kassaflödespositivt på dotterbolagsnivå i mitten av oktober.
 • Gaming Corps tillträder aktierna i kasinoproducenten Salsa Games i mitten av oktober 2017.
 • Gaming Corps förvärvar 4 % i Flax Innovations för 1 MSEK i kontant köpeskilling i slutet av oktober 2017.
 • Gaming Corps genomför kvittningsemission om 8.577.641 SEK i slutet av november 2017.

Med "Bolaget" eller "Gaming Corps" avses Gaming Corps AB med org nr 556964-2969. Bolaget är publikt (publ). Uppgifterna inom parentes avser föregående år. Visual Dreams AB är ett helägt dotterbolag till Gaming Corps AB som konsoliderades den 1 januari 2016.  Red Fly Studio Inc är ett helägt dotterbolag till Gaming Corps AB som konsoliderades den 1 januari 2017. Salsa Games Ltd är ett helägt dotterbolag till Gaming Corps AB och förväntas konsolideras per den 1 januari 2018.