KALLELSE till extra bolagsstämma i Gaming Corps AB den 17 november 2016

Published October 17, 2016 at 06:10

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Gaming Corps AB (publ) (“Bolaget”), 556964-2969, torsdag den 17 november 2016 kl 15.00 på Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, i Uppsala. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl. 14.30. Kaffe serveras före stämman.

Anmälan och registrering

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall; dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken fem (5) vardagar före bolagsstämman, dvs. fredag den 11 november 2016; dels anmäla sig hos Bolaget per post under adress: Gaming Corps AB, Dragarbrunnsgatan 46, 753 20 Uppsala eller via e-post ir@gamingcorps.comsenast fredag den 11 november 2016 kl. 16.00. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredag den 11 november 2016, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan om detta till förvaltaren. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Ombudsfullmakt finns på Bolagets hemsida http://www.gamingcorps.com/.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

7. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

8. Förslag till beslut om förvärv av Red Fly Studio Inc.

a) Förslag till beslut om förvärv av Red Fly Studio Inc genom riktad nyemission av aktier med apport

b) Förslag till beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner samt godkännande av senare villkorad överlåtelse av teckningsoptionerna i samband med erläggande av eventuell tilläggsköpeskilling vid förvärv av Red Fly Studio Inc

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska väljas på stämman

10. Val av styrelseledamöter

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

12. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Punkt 7

1. Föreskriften om aktiekapitalgränserna i punkt 4 skall ges följande lydelse: "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2.500.000 kronor och högst 10.000.000 kronor".

2. Föreskriften om antalet aktier i punkt 5 skall ges följande lydelse: "Antalet aktier skall vara lägst 25.000.000 och högst 100.000.000."

Stämmans beslut förutsätter att förslagen biträds av aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna

Punkt 8

Bolaget har ingått ett villkorat aktieöverlåtelseavtal att förvärva samtliga aktier i Red Fly Studio Inc (USA, Texas). Detta sker genom en riktad nyemission av aktier till säljarna med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionen sker genom apport varigenom aktiekapitalet ökas med högst 457.875,457 kronor genom nyemission av högst 5.000.000 aktier.

Utöver ovanstående kan tilläggsköpeskillingar utgå om omsättningsrelaterade mål nås i Red Fly Studio Inc. Ytterligare 6.000.000 aktier skall emitteras som tilläggsköpeskilling om Red Flys omsättning överstiger 2,5 MUSD under räkenskapsåret 2016; Ytterligare 8.000.000 aktier skall emitteras som tilläggsköpeskilling om Red Flys omsättning överstiger 5 MUSD under räkenskapsåret 2017; Ytterligare 10.000.000 aktier skall emitteras som tilläggsköpeskilling om Red Flys omsättning överstiger 10 MUSD under räkenskapsåret 2018. Detta sker genom en riktad nyemission av teckningsoptioner till ett av Bolaget helägt dotterbolag. Teckningsoptionerna kan sedan överlåtas av dotterbolaget till säljarna av Red Fly Studio Inc under förutsättning av att nämnda omsättningsmål uppfylls. Säljarna av Red Fly Studio Inc kan på detta sätt teckna ytterligare maximalt 24.000.000 aktier i Bolaget. 

Stämmans beslut förutsätter att förslagen biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Anledningen till detta är att Nicklas Dunham är styrelseledamot i Gaming Corps AB (publ) och att han även har ett bestämmande inflytande i Dunham Sweden AB som är en av de personer som kan teckna aktier och förvärva teckningsoptionerna. Vid omröstningen har Dunham Sweden AB, Nicklas Dunham och Jens Klang förklarat att man inte kommer att rösta på grund av att nämnda personer även är aktieägare i Red Fly Studios Inc. Detta gäller oavsett hur stor andel av aktierna som dessa personer äger vid stämman.

Punkt 9

Valberedningen kommer att inom kort att presentera sitt förslag.

Punkt 10

Valberedningen kommer att inom kort att presentera sitt förslag.

Handlingar till stämman  

Fullständiga förslag till beslut samt tillhörande handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före bolagsstämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det. Handlingarna kommer även att publiceras på Bolagets webbplats, www.gamingcorps.com.

Gaming Corps AB (publ)

Styrelsen i oktober 2016