Kallelse till extra bolagsstämma i Gaming Corps AB den 22 februari 2018

Published January 25, 2018 at 07:30

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Gaming Corps AB ("Bolaget"), 556964-2969, torsdagen den 22 februari 2018 kl. 16:00 i Hellström Advokatbyrås lokaler på Kungsgatan 33 (våning 15) i Stockholm. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl. 15:30. Kaffe serveras före stämman.

Anmälan och registrering 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall; dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem (5) vardagar, inkl. lördagar, före bolagsstämman, d.v.s. fredagen den 16 februari 2018; dels anmäla sig hos Bolaget per post under adress: Gaming Corps AB, c/o S-Ekonomi AB, 753 33 Uppsala eller via e-post ir@gamingcorps.com senastden 16 februari 2018 kl. 16:00. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 16 februari 2018, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.gamingcorps.com och sänds till aktieägare som begär det.  

  

Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande  

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Val av en eller två justeringsmän 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning 

7. Beslut om antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter 

8. Val av styrelse samt styrelseordförande 

9. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 

a)      Ändring av aktiekapitalets gränser 

b)      Ändring av antalet aktier  

10. Förslag till beslut om teckningsoptioner m.m. 

11. Avslutande av årsstämman 

  

Handlingar till stämman 

Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före bolagsstämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det. Handlingarna kommer dessutom att publiceras på Bolagets webbplats, www.gamingcorps.com.  

  

Stockholm den 22 januari 2018 

Gaming Corps AB 

STYRELSEN