Kommuniké från årsstämma i Gaming Corps AB

Published June 15, 2017 at 08:48

Vid årsstämma i Gaming Corps AB (“Bolaget”) den 14 juni 2017 fattades följande beslut.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman i Gaming Corps AB beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2016 samt balansera, av till årsstämmans förfogande, stående fria medel i ny räkning. Vidare beslutade årsstämman om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna
Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter skall vara fem ledamöter utan suppleanter. Jonas Forsman, Göran Lundsten och Magnus Kolaas omvaldes som ledamöter. Daniel Borth och John Balestrieri valdes till nya styrelseledamöter. Jonas Forsman valdes till ordförande. Det redogjordes för de nya ledamöternas bakgrund och andra engagemang. Daniel Borth är en av grundarna till förvärvade Red Fly Studio Inc med ca 20 års erfarenhet från spelbranschen och har tidigare jobbat som spelutvecklare på bolag som Sony Online och Ion Storm. John Balestrieri är verksam som VD på Vavel Game Studio Inc och har ca 10 års erfarenhet från ledande befattningar på den tekniska sidan från amerikanska spelbolag som Kabam och Scopely.  

Årsstämman beslutade vidare att omvälja den auktoriserade revisorn Thomas Lindgren till revisor för tiden intill att nästa årsstämma har hållits. Thomas Lindgren är verksam på Grant Thornton i Uppsala.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 250.000 kronor till styrelsens ordförande, samt med 125.000 kronor vardera till ordinarie ledamöter som inte innehar en operativ roll i bolaget. Det beslutades vidare att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd löpande räkning.

Ändring av bolagsordningen.
Årsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning med förändringar i bolagsordningens aktiekapitalsgränser samt antalet aktier. Därtill beslöts att ändra Bolagets säte till Stockholm. Den nya bolagsordningen kommer att publiceras på Bolagets hemsida efter registrering hos Bolagsverket.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier m.m.
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid gällande gränser för aktie­kapitalet och antalet aktier. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktie­ägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apport­emission eller att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra.

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner samt beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m.m.
Årsstämman beslutade om en riktad emission av högst 4 500 000 teckningsoptioner, där varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om högst ca 412 088 kronor. För beslutet skall i övrigt följande villkor gälla. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Gaming Corps Förvaltning AB ("Dotterbolaget"). Teckning av teckningsoptionerna skall ske på särskild teckningslista senast den 21 juni 2017. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Styrelsen i Bolaget äger rätt att anvisa Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till den verkställande direktören, nyckelmedarbetare i Bolagets koncernbolag samt övriga anställda i Bolagets koncernbolag (tillsammans "Deltagarna") enligt följande:

A. VD får erbjudas och tilldelas totalt högst 3 000 000 teckningsoptioner eller det mindre antal som VD väljer att teckna. B. Nyckelmedarbetare får erbjudas och tilldelas totalt högst 1 000 000 teckningsoptioner, med tilldelning om högst 250 000 teckningsoptioner per person eller det mindre antal som enskild nyckelmedarbetare väljer att teckna. C. Övriga anställda får erbjudas och tilldelas totalt högst 500 000 teckningsoptioner, med tilldelning om högst 50 000 teckningsoptioner per person eller det mindre antal som enskild anställd väljer att teckna.

Om samtliga teckningsoptioner inom en kategori (A-C ovan) inte överlåtits efter den initiala anmälningsperioden kan sådana icke överlåtna teckningsoptioner erbjudas Deltagare i andra kategorier. Maxtaket per person skall ej kunna överskridas för någon enskild person. Deltagare får ej överlåta eller pantsätta förvärvade teckningsoptioner. För de teckningsoptioner Dotterbolaget överlåter skall Deltagarna betala en premie motsvarande marknadsvärdet för teckningsoptionerna vid respektive överlåtelsedatum beräknat av oberoende expert med tillämpning av värderingsmodellen Black & Scholes. Teckningsoptionerna skall förvärvas av Deltagarna senast den 28 juni 2017 mot samtidig kontant betalning. Styrelsen för Bolaget skall emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv. Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna innebära en utspädning om högst cirka 8 procent baserat på antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för bolagsstämman, efter det att optionsprogrammet genomförts. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall kunna ske under perioden från och med den 1 augusti 2017 till och med den 28 juni 2019. Den kurs, till vilken teckning av aktie skall kunna ske, skall uppgå till 1,00 kronor per aktie. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket. Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får Styrelsen anföra följande. Styrelsen bedömer det angeläget och i alla aktieägares intresse att skapa delaktighet för Deltagarna i Bolaget vad avser Bolagets utveckling samt säkerställa att dessa personer delar målsättningen att generera värdeskapande tillväxt. Teckningsoptionerna, som överlåts till marknadsvärde, betraktas ej knutna till anställningen på ett sådant sätt att sociala avgifter ska utgå, varför några kostnader för sociala avgifter inte beräknas belasta bolaget i anledning av optionsprogrammet. De externa kostnader som uppstår i anledning av optionsprogrammet är framförallt kostnader för värdering, rådgivning samt för registrering och praktisk hantering av programmet. Det föreslås att bolagsstämman antar det ovan beskrivna optionsprogrammet och beslutar om emission av teckningsoptioner på ovanstående villkor och godkännande av Dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna. Styrelsen eller den styrelsen utser skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Utseende av valberedning
Årsstämman beslutade att Bolaget skall ha en valberedning bestående av styrelsens ordförande, oavsett antal innehavda aktier, samt ytterligare tre ledamöter, vilka skall representera de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna. De tre till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti året före årsstämman. Den aktieägare som inte är registrerad i Euroclear, och som önskar att vara representerade i valberedningen, skall anmäla detta till styrelsens ordförande senast den 31 augusti samt kunna styrka ägarförhållandet. Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av augusti månad sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget till valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämma och, i förekommande fall, extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.