GAMING CORPS GENOMFÖR RIKTAD EMISSION OM 10 MSEK TILL SVEA BANK

Published December 13, 2022 at 11:36

INSIDERINFORMATION: Styrelsen för Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") har idag beslutat om att genomföra nyemission av 4 000 000 aktier till en teckningskurs om 2,50 SEK per aktie, motsvarande en emissionslikvid om 10 MSEK, till Svea Bank AB (den "Riktade Nyemissionen"). Den Riktade Nyemissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 juni 2022. Teckningskursen har fastställts av styrelsen i Bolaget och motsvarar en [premie] om cirka 7,8 procent beräknat på en volymviktad genomsnittlig aktiekurs (VWAP) under de senaste 20 handelsdagarna, fram till och med 12 december 2022.

Jag vill passa på att tacka SVEA BANK AB å ledningens vägnar för denna investering, speciellt när marknadsläget ser ut som det gör med osäkerheter på flera områden inte minst i noterad miljö. Vi har flera pågående spelcertifieringar och speltitlar under utveckling, utöver det flera nya godkännanden på reglerade marknader där vi engagerar lokala legala rådgivare för processerna. Här väntar vi spänt på utlåtandet från respektive marknad för att kunna meddela er aktieägare” säger Juha Kauppinen, VD.

”Styrelsen har under en tid arbetat med att hitta den mest gynnsamma finansieringslösning för aktieägarna och Bolaget. Med rådande marknadsläge har vi sett att förutsättningarna för kapitalanskaffning varit väldigt kostsamma och direkt skadliga för bolaget. Genom att tillföras kapital genom Svea Banks investering stärker vi vår kassa och ger bolaget större finansiell flexibilitet, vilket ger oss en bra grund för framtida satsningar i verksamheten” kommenterar Claes Tellman, styrelseordförande i Gaming Corps.

DEN RIKTADE NYEMISSIONEN
Styrelsen i Gaming Corps har idag, den 13 december 2022, beslutat om en nyemission av 4 000 000 aktier med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och med stöd från det bemyndigande som lämnades på årsstämman den 28 juni 2022. Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen har av styrelsen fastställts till 2,50 SEK per aktie och betalas kontant. Teckningskursen motsvarar en [premie] om cirka 7,8 procent beräknat utifrån en volymviktad genomsnittskurs (WVAP) per handelsdag för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 20 handelsdagarna fram till och med 12 december 2022. Den Riktade Nyemissionen tecknas av Svea Bank AB och kommer att tillföra Bolaget en emissionslikvid om 10 MSEK.

FÖRÄNDRING I AKTIEKAPITALET, ANTALET AKTIER OCH RÖSTER SAMT UTSPÄDNING
Den Riktade Nyemissionen medför att Bolagets aktiekapital ökar med högst 200 000,01 SEK, från 2 707 625,06 SEK till 2 907 625,07 SEK. Antalet aktier och röster kommer totalt att öka med 4 000 000, från 54 152 501 till 58 152 501. Genomförandet av den Riktade Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 6,88 procent för befintliga aktieägare i förhållande till det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget.

AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT
Syftet med den Riktade Nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Styrelsen har utvärderat möjligheten att i första hand genomföra en företrädesemission. Bolaget har vägt fördelar och nackdelar med en företrädesemission i jämförelse med en riktad nyemission och kommit fram till att en företrädesemission (i) skulle vara betydligt mer tidskrävande, vilket kan riskera att Bolaget går miste om potentiella tillväxtmöjligheter,

(ii) skulle leda till avsevärt högre kostnader för Bolaget, huvudsakligen hänförligt till upphandling av garantikonsortium och legala kostnader, (iii) skulle exponera Bolaget mot högre marknadsvolatilitet, särskilt med tanke på rådande marknadsförhållanden, och (iv) sannolikt hade behövt genomföras till en lägre teckningskurs (med en rabatt istället för en [premie]) samt resulterat i en högre utspädning vilket hade varit till nackdel för samtliga aktieägare. Dessutom bedömer styrelsen det som positivt att det institutionella ägandet i Bolaget förstärks genom den Riktade Nyemissionen. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen på detta sätt, och i denna specifika situation, överväger skälen som motiverar huvudregeln att ge ut aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares bästa intresse.

RÅDGIVARE
Baker McKenzie är Bolagets legala rådgivare i den Riktade Nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com

Claes Tellman, Chairman of the Board: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Nyemissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.