Gaming Corps genomför kvittningsemission om ca 8,6 MSEK

Published November 27, 2017 at 07:44

Styrelsen för Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR) har, utifrån det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman den 14 juni 2017, beslutat och genomfört en kvittningsemission om 8.577.641 SEK.  

De nya aktierna tecknades till en teckningskurs om 0,65 SEK per aktie, varvid 13.196.370 nya aktier emitteras. Emissionen riktades till Marcus Andersson samt Raging Bull Invest AB som kvittat sina fordringar mot Gaming Corps i dess helhet. Efter kvittningsemissionen uppgår aktiekapitalet i Gaming Corps till ca 9.373.791 SEK fördelat över 102.361.855 aktier. Teckningskursen förhandlades med teckningsberättigade och motsvarar en rabatt om ca 9,72 procent jämfört med aktiens stängningskurs i fredags, den 24 november 2017. De nyemitterade aktierna medför en utspädningseffekt om ca 12,89 procent.

Om Gaming Corps
Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans.

www.gamingcorps.com