Bolagsstämmokommuniké: Förvärv av Red Fly Studio godkänns

Published November 18, 2016 at 07:49

Vid extra bolagsstämma i Gaming Corps AB (“Bolaget”) den 17 november 2016 fattades följande beslut:

Ändring av bolagsordningen.  

Bolagsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning med förändringar i bolagsordningens aktiekapitalsgränser samt antalet aktier. Den nya bolagsordningen kommer att publiceras på Bolagets hemsida efter registrering hos Bolagsverket.  

Förvärv av Red Fly Studio
Bolagsstämman beslutade att godkänna ingått aktieöverlåtelseavtal, som villkorats av stämmans godkännande, om att förvärva samtliga aktier i Red Fly Studio Inc och i övrigt i enlighet med förslag till beslut.  

Antalet styrelseledamöter samt val av styrelse 

Bolagsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat fem ledamöter utan suppleanter genom omval av Claes Tellman (ordförande), Jonas Forsman, Magnus Kolaas och Nicklas Dunham samt nyval av advokaten Göran Lundsten som har 30-års erfarenhet av att vara jurist inom affärslivet och är för närvarande partner på Hellström Advokatbyrå. Tidigare har han varit jurist på Arthur Andersen och Skandia. Han har stor erfarenhet av styrelsearbete både i mindre och större bolag. Han jobbar med svensk och internationell affärsjuridik och merger and acquisition, hans klienter är både start-ups och större klienter.   

Utlåtandet finns att tillgå på www.gamingcorps.com