Gaming Corps säljer del av ägande i Kung Fu Factory för 1,37 MSEK

Published February 11, 2021 at 10:16

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") har idag tecknat avtal avseende försäljning av 212 aktier i Kung Fu Factory Ltd. till en köpeskilling om ca 1,37 MSEK. Bolaget förvärvade 901 aktier i det amerikanska utvecklingsföretaget under 2017 och 2018.

Efter en serie förhandlingar under 2017 och 2018 förvärvade Gaming Corps 901 aktier i det amerikanska utvecklingsföretaget Kung Fu Factory. Den totala köpeskillingen var 1,35 MUSD, till vilket drygt 1 MSEK tillkom i förmedlingskostnader. I början av 2019 skrev den då nyligen tillträdda styrelsen ned innehavet till 0 eftersom underlag saknades för värdering. När underlag upprättats återfördes delar av värdet vid två tillfällen 2019 till att omfatta totalt 4,4 MSEK. Sedan början av 2019 har dialog förts med Kung Fu Factory om återköp av aktierna, något som regleras i ett återköpsprogram signerat under 2018.

Bolaget har nått en ny överenskommelse med Kung Fu Factory som resulterat i försäljning av delar av aktierna. Avtalet omfattar 212 aktier till en total köpeskilling om ca 165 100 USD, motsvarande ca 1,37 MSEK. Köparen är en tredje part som i och med transaktionen blir ny delägare i Kung Fu Factory. Det är samtliga parters avsikt att även resterande aktier nu tillhörande Gaming Corps skall återköpas av Kung Fu Factory och/eller dess nya delägare. Tidpunkt och pris per aktie vid ytterligare försäljning är föremål för löpande diskussion.

Det har varit min och ledningens uttryckta avsikt att sälja aktierna tillbaka till grundarna för Kung Fu Factory, och de har i sin tur hela tiden varit tydliga med att de delar den avsikten. Det har dock varit oklart när detta kan genomföras från motpartens sida och Bolaget har därför konsekvent gjort en mycket restriktiv bedömning av aktiernas värde. Medan dialogen pågått har vår målsättning varit att vara en ansvarsfull aktieägare samt säkerställa att den bokföringsmässiga värderingen av aktierna är såväl restriktiv som väl underbyggd. Vi är därför väldigt nöjda att idag kunna genomföra försäljning av delar av aktierna till ett mer rättvisande pris som överstiger innevarande värdering samt skickar en tydlig köpsignal från Kung Fu Factory och deras samarbetspartner avseende förvärv av resterande aktier i framtiden.” säger Juha Kauppinen, VD.

Gaming Corps är fortsatt i en expansiv fas där det inte är rimligt att kapital är bundet i minoritetsinnehav när det kan nyttjas bättre i utvecklingen av vår egen affär. Nu löser vi ut del av innehavet i Kung Fu Factory och kan därmed dryga ut kassan för de initiativ som identifierats. Det är viktigt att notera att affären i sin helhet, så som den lades upp under 2017 och 2018 av tidigare ledning, innebär en stor förlust för aktieägarna. Men den förlusten har redan konstaterats sedan länge och det som är relevant för oss idag är vad aktieägarna rimligen kan förvänta sig utifrån en realistisk värdering av innehavet. Att erhålla ett väl avvägt pris för ca 20% av aktierna som överstiger det restriktiva bokförda värdet, samt realistiska förhoppningar om förutsättningarna för fortsatt avyttring, är därför i min mening goda nyheter.” säger Bulent Balikci, Chief Financial Officer.

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com

Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.