Delårsrapport för perioden 1 januari 2017 till 30 juni 2017

Published August 31, 2017 at 11:00

Andra kvartalet i sammandrag

Nettoomsättningen uppgick till 0,1 MSEK (0,0 MSEK) i moderbolaget och 0,0 MSEK (0,0 MSEK) i koncernen under det andra kvartalet. Dotterbolaget Red Fly Studio Inc tillämpar kontantmetoden i redovisningen, varvid fakturerat belopp om 72 TUSD till uppdragsgivare utanför koncernen under slutet av juni 2017 inte redovisas under det andra kvartalet.

Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -3,6 MSEK (-7,1 MSEK) i moderbolaget och -5,6 MSEK (-7,1 MSEK) i koncernen under det andra kvartalet.

Resultat efter finansiella poster uppgick till – 3,6 MSEK (-7,1 MSEK) i moderbolaget och -5,7 MSEK (-7,1 MSEK) i koncernen under det andra kvartalet.

Gaming Corps avropade en första utbetalning från ingått investeringsavtal med GEM i början av april 2017. Utfallet blev att GEM tecknade 1,535 M aktier till teckningskursen 0,568 SEK.

Gaming Corps slöt försäljningsavtal om film- och TV-rättigheter avseende äventyrsspelet The Descendant med DJ2 Entertainment i mitten av april 2017.

The Descendant lanseras på den ryska marknaden tillsammans med Mail.ru i mitten av april 2017.

Gaming Corps mobilsspel Real Madrid Slam Dunk Baskerball lanserades globalt för iOS och Android i början av maj 2017.

Gaming Corps tecknar avtal om att agera underleverantör åt en amerikansk AAA-studio. Uppdraget, som är av work for hire-karaktär, inleddes i slutet av maj 2017.

Gaming Corps genomför kvittningsemission om ca 1,9 MSEK i mitten av juni 2017.

Gaming Corps genomför kvittningsemission om ca 2,5 MSEK i slutet av juli 2017.

Gaming Corps genomför riktade emissioner om ca 5 MSEK i början av augusti 2017. Ca 2 MSEK avsåg en kontant nyemission.

Gaming Corps tecknar principavtal i början av augusti 2017 om att förvärva samtliga aktier i Salsa Games Ltd. Avtalet innebär att Gaming Corps kommer att börja utveckla sina affärer inom kasino och gambling.

Gaming Corps ingår finansieringsavtal med investeringsfonden Bracknor till ett totalt värde om 2,8 MEUR i mitten av augusti 2017.

Med "Bolaget" eller "Gaming Corps" avses Gaming Corps AB med org nr 556964-2969. Bolaget är publikt (publ). Uppgifterna inom parentes avser föregående år. Visual Dreams AB är ett helägt dotterbolag till Gaming Corps AB som konsoliderades den 1 januari 2016. Red Fly Studio Inc är ett helägt dotterbolag till Gaming Corps AB som konsolideras den 1 januari 2017.