NASDAQ ÖVERVÄGER AVNOTERING, GAMING CORPS UTREDER BYTE AV HANDELSPLATS

Published October 11, 2019 at 05:30

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) har mottagit ett anmärkningspåstående i vilket det framgår att Nasdaq avser fatta beslut om avnotering mot bakgrund av överträdelser mot regelverket från 2016 och framåt. Innan beslutet fattas bereds Bolaget möjlighet att inkomma med synpunkter, ett arbete som inleds omedelbart parallellt med utredning om eventuellt byte av handelsplats.

I december 2018 satte Nasdaq Gaming Corps aktie under observationsstatus och beslutade att Bolaget skulle genomgå en omnoteringsprocess i vilken det skulle betraktas som en ny emittent.  Bolagets nya styrelse och ledning inledde en genomlysning och omstrukturering av verksamheten som pågått parallellt med omnoteringsprocessen. Gaming Corps har nu mottagit ett anmärkningspåstående från Nasdaq som listar överträdelser mot regelverket från 2016 och framåt. Mot bakgrund av dessa överträdelser meddelar man att Börsen avser besluta om avnotering av Bolagets aktie från Nasdaq First North Growth Market, samt att innan ett sådant beslut fattas bereds Bolaget möjlighet att senast den 25 oktober 2019 inkomma med skriftliga synpunkter.

Gaming Corps ledning avser inkomma med synpunkter enligt instruktion. Parallellt med det arbetet utreds möjligt byte av handelsplats, båda ansatserna med syfte att fortsatt hålla aktien noterad för att tillgodose aktieägarnas intressen. Under tiden pågår Bolagets produktion och försäljning som vanligt, verksamheten står oförändrad.

Dagens besked kom som en chock. Vi hade inte väntat oss att bedömningen av Bolaget skulle vägas till största delen på historiska händelser. Ledning och styrelse vidhåller alltjämt att beslutet om observationsnotering december 2018 var korrekt, och vi står bakom Nasdaqs bedömning av alla historiska överträdelser. Bedömningen om Bolagets framtida förmåga till regelefterlevnad delar vi dock inte, och hoppas respektfullt att med kommande skrivelse kunna förmedla nuvarande styrelse och lednings åtagande att säkra såväl framgångsrik verksamhet som god regelefterlevnad och korrekt informationsgivning. Nu har vi fått ett uttalande som vi kan bemöta och det ska vi göra. Beslutar Nasdaq därefter om avnotering kommer ledningen presentera en annan lösning för att säkra aktieägarnas intressen.” säger Juha Kauppinen, VD.

För mer information, vänligen kontakta:
Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.