Löfte om kortfristigt lån vid behov utställt av Findolon AB

Published August 19, 2021 at 19:19

INSIDERINFORMATION: Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") har idag erhållit ett lånelöfte från Findolon AB om ett lån på 5 MSEK med en årlig ränta under 5%. Finansieringsbehov föreligger ännu ej, Bolaget önskar dock säkra möjlighet till kortfristigt tillskott av medel för att öka likviditeten i det fall behov uppstår som resultat av pågående satsningar.

Gaming Corps har idag tecknat avtal om finansiering med aktieägaren och riskkapitalbolaget Findolon AB som ställt ut ett löfte om lån på upp till 5 MSEK med en årlig ränta under 5%. Findolon AB ägde per den 18 juni 5 982 531 aktier i Bolaget. Behov av kapitaltillskott föreligger just nu inte, men Bolaget önskar i tid säkra möjligheten om tillskott via lån under en eventuell övergångsperiod.

Som kommer framgå av fredagens kvartalsrapport har Gaming Corps gjort kraftiga satsningar under de senaste månaderna vilket givit avtryck i intäkterna som också ökat kraftigt. Denna ökning har dock inte kommit så tidigt som vi beräknat samtidigt som faktureringen gentemot våra aggregatorer släpar väldigt mycket, varför det är ledningens önskan att trygga likviditeten mot slutet av året om det skulle vara så att medel inte kommer in på kontot i den takt vi väntat. Parallellt arbetar vi intensivt med att förbättra faktureringen och ställa högre krav på våra motparter. Med dessa två åtgärder tryggas Bolagets finansiering på såväl kort sikt som minst 12 månader framåt.” säger Bülent Balikci, CFO.

Jag vill tacka Findolon AB för deras stora stöd som aktieägare och deras tilltro till Bolaget. Med det här lånelöftet kan vi säkra att likviditeten mot slutet av året håller en god nivå och vi kan därmed fortsätta det arbete som redan givit resultat. Behovet har ännu inte uppstått, men i det fall ett kortsiktigt kapitaltillskott behövs är det här den för aktieägarna och Bolaget bästa lösningen. Med Findolons stöd kan vi obehindrat arbeta vidare enligt plan.” säger Juha Kauppinen, VD.

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.