Gaming Corps genomför emissioner om ca 8,9 MSEK

Published January 23, 2018 at 07:57

Styrelsen för Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR) har på styrelsemöte, utifrån det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman den 14 juni 2017, beslutat om kvittningsemission om ca 8,1 MSEK. Därtill har utbyte av konvertibler påkallats till ett belopp om ca 769 TSEK. 

Kvittningsemissionen riktades till Big M Consulting och Marcus Andersson, som kvittat sina fordringar, totalt uppgående till 8.113.997 SEK, mot Gaming Corps. Utbyte av konvertibler om 769.472 SEK (1 923 680 resp 14 782n749 aktier) påkallades av Bracknor Investment Group. Totalt tecknades 16.706.429 aktier till en genomsnittlig teckningskurs om 0,5317 SEK. Efter registrering av kvittningsemissionen samt utbyte av konvertibler uppgår aktiekapitalet i Gaming Corps till ca 11.177.096,15 SEK fördelat över 122.054.012 aktier. Teckningskursen motsvarar en rabatt om ca 8,33 procent jämfört med aktiens stängningskurs i fredags, den 19 januari 2018. De nyemitterade aktierna medför en utspädningseffekt om ca 13,7 procent.