Gaming Corps AB säger upp samarbetet med PlayMagic Ltd

Published January 29, 2019 at 20:30

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, "Bolaget" eller "Gaming Corps") har idag sagt upp samarbetet med produktionsbolaget PlayMagic Ltd. Syftet med samarbetet var att PlayMagic Ltd skulle utveckla en produktlinje för spelmarknaden inom kategorin casino slots. Då motparten inte uppfyllt sin del av avtalet och inte heller bedöms kunna göra det framöver, har Bolaget idag formellt meddelat ledningen för PlayMagic Ltd att samarbetet sägs upp.

"Den här uppsägningen är ett resultat av den genomlysning vi gjort och fortsatt gör av Gaming Corps för att säkra bättre partnerskap, högre intäkter och lägre kostnader i framtiden. Vi arbetar fortfarande med att ta fram produkter inom kategorin casino slots, men bedömer att just detta samarbete inte hade några utsikter att prestera enligt avtal. Vi kommer istället att fokusera på andra utvecklingsprojekt där förutsättningarna att på ett kostnadseffektivt sätt ta fram produkter med hög kvalitet är bättre." säger Claes Tellman, Styrelseordförande.

Samarbetsavtalet med PlayMagic Ltd uppskattades av den förra ledningen uppgå till ett värde om 1,8 MSEK (pressmeddelande 20 juni 2018). I samband med att avtalet ingicks erlade Bolaget 72 000 EUR i förskott tillsammans med ett lån om 50 000 EUR ställt till PlayMagic Ltd. Lånet förfaller till betalning den 27:e mars 2019. Då samarbetet inte fullbordats och nu avslutats i förtid har PlayMagic Ltd fakturerats för återföring av oanvänt förskott och Bolaget har därtill påkallat återbetalning av lånet. PlayMagic Ltd har meddelat att de bestrider båda dessa fakturor. I det fall återbetalning inte genomförs, eller annan överenskommelse görs med PlayMagic Ltd, kommer Bolaget att överväga att vidta rättsliga åtgärder.

Som tidigare kommunicerats (pressmeddelande 16 november 2018) bedömde den nya styrelsen vid sitt tillträde att det inte var i linje med Bolagets strategi att gå vidare med att förvärva aktier i PlayMagic Ltd (pressmeddelande 30 april 2018). Bolaget ska istället fokusera på sin kärnverksamhet; utveckla teknologier, design och ramverk i syfte att skapa interaktiva spelupplevelser. Då inget ännu hade kommit till stånd med förvärvet av aktier i PlayMagic Ltd. vid tidpunkten som beslutet togs har valet att inte förvärva aktierna inte haft någon finansiell eller organisatorisk inverkan på Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, Tillförordnad VD: juha@gamingcorps.com

Erika Mattsson, Tillförordnad Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se,+46 8 684 211 00

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2019 kl 21:30 CET.