Kommuniké från årsstämma 2021 i Gaming Corps

Published June 29, 2021 at 10:57

Årsstämma i Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) hölls idag den 29 juni 2021. Vid årsstämman fattade aktieägarna följande beslut.

FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Gaming Corps samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

VINSTDISPOSITION
Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

ANSVARSFRIHET
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

VAL AV STYRELSE, REVISORER SAMT ARVODERING
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med ett prisbasbelopp (47 600 kronor) till var och en av styrelseledamöterna och med ett och ett halvt prisbasbelopp (71 400 kronor) till styrelsens ordförande. Det beslutades vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Claes Tellman, Daniel Redén, Bülent Balikci och Thomas Hedlund. Claes Tellman omvaldes även till styrelsens ordförande. Helin Yasar har meddelat att hon inte är tillgänglig för omval.

Det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB omvaldes som Bolagets revisor. Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Lars Kylberg fortsätter som huvudansvarig.

PRINCIPER FÖR VALBEREDNING
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för valberedningen.

BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN.
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet från lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor till lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. Det beslutades vidare att ändra gränserna för högsta och lägsta antal aktier från lägst 34 000 000 och högst 112 000 000 till lägst 40 000 000 och högst 160 000 000. Det beslutades även att införa möjlighet till fullmaktsinsamling och poströstning.

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER
Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2021, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska äga rätt att besluta att aktie ska betalas kontant, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5§ andra stycket 1–3 och 5 i aktiebolagslagen, eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission av aktier får medföra att antalet aktier i Bolaget efter emissionen ryms inom aktiekapitalets gränser. Om nyemission genomförs utan företrädesrätt ska emissionskursen ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna. Skälet till rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera spridning av ägarkretsen, upptagande av medel för att finansiera expansion av verksamheten eller företagsförvärv.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.gamingcorps.com.

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.