GAMING CORPS PUBLICERAR BOLAGSBESKRIVNING

Published December 6, 2019 at 18:30

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) låter meddela att den Bolagsbeskrivning som varit del av omnoteringsprocessen vid Nasdaq First North Growth Market nu publicerats.

Nasdaq lät den 29 november meddela att man beslutat att Bolaget uppfyller gällande noteringskrav och att Bolagets aktier således ska vara fortsatt upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Beslutet var villkorat av att Bolaget offentliggör en slutlig version av sin Bolagsbeskrivning senast fredag 6 december 2019. Gaming Corps inkom den 18 mars 2019 med en Bolagsbeskrivning till Nasdaq som ledningen nu uppdaterat per dagens datum.

En Bolagsbeskrivning är en formell del av listningsprocessen och offentliggörs efter begäran från Nasdaq. Bolagsbeskrivningen består av en presentation av Gaming Corps verksamhet, marknad, organisation och finansiella ställning och syftar till att ge en aktuell och rättvisande beskrivning av Bolaget så som den framstår i december 2019. Bolagsbeskrivningen innehåller ingen väsentlig information som inte tidigare kommunicerats via pressmeddelande eller rapporter.

Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på www.gamingcorps.com

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00
Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.