Gaming Corps kommenterar revisionsberättelsen hänförlig till senast avgiven årsredovisning

Published July 11, 2018 at 08:15

Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR, "Bolaget") kommenterar revisionsberättelsen avseende revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Gaming Corps AB för räkenskapsåret 2017. Revisionsberättelsen innehåller tre anmärkningar och avvikelse från standardutformningen, återgivna nedan som utdrag från revisionsberättelsen.

"Årsredovisningen har i strid med 8 kap. 2§ årsredovisningslagen lämnats till mig senare än sex veckor före ordinarie bolagsstämma."

"Bolaget har under räkenskapsåret vid några tillfällen inte betalat avdragen skatt och sociala avgifter i rätt tid."

"Bolaget har under året haft brister i sina bokförings- och avstämningsrutiner för moderbolaget och koncernen, vilket bl.a. lett till eftersläpningar i bokföringen och en otillförlitlig löpande resultatrapportering. Styrelsen har därmed brustit i sina skyldigheter enligt aktiebolagslagen."

Revisionsberättelsen avviker från standardutformningen då revisorn varken till- eller avstyrker resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen:

"Som en följd av hur betydelsefullt det förhållande som beskrivs i avsnittet "Grund för uttalanden" är kan jag inte uttala mig om huruvida årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, eller om den ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2017 eller av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Som en följd av det förhållande som beskrivs i avsnittet "Grundför uttalanden" kan jag varken till- eller avstyrka att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen." 

"I moderbolagets balansräkning har det upptagits balanserade utgifter för utvecklingsarbeten med 1,6 mkr samt aktier i koncernbolag med 13,9 mkr. I koncernen har dessutom redovisats ett goodwillvärde på 14,4 mkr. De nedskrivningsprövningar som har utförts för att verifiera värdet på dessa tillgångar uppfyller enligt min bedömning inte i alla delar de krav som regelverket kräver. Jag anser därför att jag inte erhållit tillräckliga underlag för att kunna verifiera värdet på dessa tillgångar, varför jag inte heller kan uttala mig om årsredovisningen innehåller väsentliga felaktigheter." 

"Som framgår av minRapport om årsredovisningen och koncernredovisningen kan jag varken till- eller avstyrka att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Jag har utfört revisionen av styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning enligt godrevisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande."  

Bolaget tar dessa anmärkningar allvarligt och har vidtagit åtgärder för att förhindra att det skall upprepas framgent. Bland annat har en ny verkställande direktör tillträtt och rapporteringen mellan moderbolag och dotterbolag har setts över. Därtill valde årsstämman en ny styrelse som bedöms ta styrelseuppdragen på det stora allvar som kan förväntas med avseende på såväl aktiebolagslagen som MAR och Nasdaqs regelverk för listade bolag.   

Årsredovisningen med revisionsberättelsen i dess helhet finns att ta del av på bolagets hemsida www.gamingcorps.com.  

IR- och PR related questions:
Mike Doyle, CEO, email: ir@gamingcorps.com 

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 juli 2018 kl. 10.15 CET.

Om Gaming Corps
Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.