Gaming Corps förvärvar teknisk plattform för backend

Published March 24, 2021 at 12:00

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") har idag genomfört det planerade förvärvet av den tekniska plattform för backend som sedan 2019 licensierats från motparten Wonderland Gaming Company Ltd. Förvärvet har gjorts till ett pris om ca 5,9 MSEK.

Dagens förvärv syftar enligt tidigare kommunikation till långsiktig kostnadsreducering och att möta behov av ökad kapacitet inom backend-utvecklingen av Bolagets iGaming-produkter. Gaming Corps licensierade 2019 en plattform från Wonderland Gaming Company Ltd. med option om att förvärva mjukvaran i dess helhet. Plattformen, eller systemet, var en förutsättning för att erhålla licens från Malta Gaming Authority, och består av en slumpgenerator (RNG) för programmering och hantering av backend i spelutveckling, konstruerad för att understödja det mesta inom digitala iGaming-produkter. Med köpet kommer även ett antal färdiga matematiska modeller för digitala spelautomater och andra digitala spelformer.

Förvärvet har idag undertecknats om ett totalt pris på 700 000 EUR där tidigare erlagda licensavgifter om 120 000 EUR dras av. Således har en köpeskilling om 580 000 EUR, motsvarande ca 5,9 MSEK, erlagts. Utöver att Bolaget kunnat säkerställa systemets funktionalitet och driftssäkerhet genom driftsättning sedan 2019, har förvärvet föregåtts av due diligence och värdering av tillgångar via tredje part.

Licensavgiften för denna plattform har varit en betydande löpande kostnad i verksamheten och jag gläder mig åt att det nu åtgärdas. På kort sikt tynger förvärvet balansräkningen men över tid medför investeringen en stor vinning för Bolaget och aktieägarna. Jag känner mig också trygg med affären utifrån den grundliga externa utvärdering av plattformen och dess funktionalitet som genomfördes inför förvärvet.” säger Bülent Balikci, Chief Financial Officer.

Det här förvärvet stod högt upp på listan över viktiga initiativ som ledningen identifierade under 2020. Att ha den här, för vår bransch helt nödvändiga, tekniken i egen ägo bidrar med stabilitet, trygghet och flexibilitet i innevarande produktutveckling. Vi kan nu också fullt ut disponera systemets kapacitet för närliggande digitala spelformer, den spelform som står först på tur är digitala kortspel där köpet medför en i utvecklingen långt gången modell. Digitala kortspel är också något våra operatörer efterfrågat så här sjösätter vi ett utvecklingsprojekt. Gaming Corps fortsätter således utvidgningen av iGaming-affären, med stadigt ökade influenser från Gaming, enligt uttalade målsättningar ” säger Juha Kauppinen, VD.

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.