Gaming Corps genomför emission om ca 2,6 MSEK

Published May 28, 2018 at 06:30

Styrelsen för Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR) har på styrelsemöte, utifrån det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman den 14 juni 2017, beslutat om kvittningsemission om ca 2,6 MSEK.

Kvittningsemissionen riktades till Global Equity Markets (GEM) och Majestic Insight Holdings, som kvittat sina fordringar, totalt uppgående till 2.629.740 SEK, mot Gaming Corps. Totalt tecknades 10.518.960 aktier till en teckningskurs om 0,25 SEK. Efter registrering av kvittningsemissionen uppgår aktiekapitalet i Gaming Corps till ca 14.749.267 SEK fördelat över 161.062.168 aktier. Teckningskursen motsvarar en rabatt om ca 7,6 procent jämfört med aktiens stängningskurs i fredags, den 25 maj 2018. De nyemitterade aktierna medför en utspädningseffekt om ca 6,5 procent. 

General questions:
Email: info@gamingcorps.com 

IR- och PR related questions:
Email: ir@gamingcorps.com  

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 maj 2018 kl. 8.30 CET.

Om Gaming Corps
Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans.www.gamingcorps.com