GAMING CORPS GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM CA 26,1 MSEK

Published October 26, 2020 at 11:35

INSIDERINFORMATION: Styrelsen för Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 juni 2020, beslutat att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningstiden löper under perioden 4–18 november 2020. Teckningskursen uppgår till 3,00 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras upp till ca 26,1 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser upp till ett sammanlagt belopp om ca 6,2 MSEK, motsvarande ca 23,7 % av Företrädesemissionen. Bolaget har inför förestående Företrädesemission valt att inte upphandla emissionsgarantier från tredje part.

BAKGRUND OCH MOTIV
Bolaget har sedan omstarten 2019 haft en skarp utvecklingskurva med stora strukturella såväl som affärsmässiga förändringar. Affärsidén bygger på att kombinera Gaming och iGaming, och i båda områden arbetar Bolaget med att långsiktigt etablera lönsamma affärer där synergieffekten områdena emellan tas tillvara. iGaming är det affärsområde som bedömts ha kortast utvecklingstid innan det blir vinstdrivande, varför resurser och fokus primärt dedikerats där. En solid grund har lagts med etablering av kapacitet, organisation, licens, distribution, samarbetsavtal samt produkter i pipeline.

Bolaget står nu inför behovet att stärka produktionskapaciteten inom iGaming för att fortsätta och bredda den innevarande satsningen. Det är Bolagets målsättning att etablera Gaming Corps som ett drivande och nytänkande varumärke på marknaden genom kvalitativa produkter som tas fram utifrån god insikt avseende slutanvändarens önskemål samt gällande lagar och regler. I nuläget finns behovet av att tillföra medel med syfte att understödja och stärka verksamheten till den punkt då tillräckligt många, av marknaden väl mottagna, produkter finns hos tillräckligt många operatörer. Antalet operatörer som kan tillhandahålla Gaming Corps produkter ökar stadigt och har redan nått nivåer som medger detta, medan antalet lanserade spel ännu inte har det. Därtill har den tekniska plattform för backend som Bolaget licensierat fungerat tillfredställande sedan start, varför Bolaget anser att den bör förvärvas. Utifrån god respons avseende Gaming Corps strategi och pipeline från innevarande och potentiella samarbetspartners, har Bolaget också för avsikt att etablera närvaro på fler geografiska områden fortare än tidigare planerat, något som kräver fler licenser. Slutligen har Bolaget identifierat behov av att tillföra medel till koncerngemensamma funktioner i syfte att avlasta ledningsgruppen och möjliggöra snabbare framfart, samt tillföra vissa medel till affärsutveckling inom Gaming.

Planerad fördelning av medel vid fulltecknad företrädesemission enligt nedan.

INITIATIV MEDEL (MSEK) ANDEL %
Kapacitets- och kompetenshöjande investeringar inom affärsområde iGaming samt förvärv av teknisk plattform 18,0 71%
Investeringar inom affärsområde iGaming avseende ansökningar om ytterligare licenser 2,5 10%
Koncerngemensamma funktioner samt gamedesign och affärsplan för ny satsning inom affärsområde Gaming 4,8 19%

VILLKOR FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN
Emissionen omfattar högst 8 704 652 aktier vid full teckning. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 2 november 2020. Villkoren i Företrädesemissionen innebär att aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie. Det krävs fyra (4) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 3,00 SEK per ny aktie. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.

Företrädesemissionen innebär en ökning, vid full teckning, av aktiekapitalet med högst 435 232,60 SEK, från 1 740 930,555 SEK till 2 176 163,155 SEK, genom nyemission av högst 8 704 652 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,05 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer således att få sin ägarandel utspädd med ca 20,0 % av rösterna och kapitalet.

Tilldelning ska ske enligt följande. I första hand ska tilldelning ske till Bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

INFORMATIONSMEMORANDUM
Fullständig information om Företrädesemissionen kommer att presenteras i ett informations-memorandum, vilket kommer att offentliggöras innan teckningsperioden inleds.

TECKNINGSFÖRBINDELSER
Företrädesemissionen om ca 26,1 MSEK omfattas av teckningsförbindelser upp till ett sammanlagt belopp om ca 6,2 MSEK, motsvarande ca 23,7 % av Företrädesemissionen, från Bolagets aktieägare. Bolaget har inför förestående Företrädesemission valt att inte upphandla emissionsgarantier från tredje part.

Ytterligare information beträffande de parter som har ingått teckningsförbindelser kommer att finnas i det ovannämnda informationsmemorandumet.

TIDSPLAN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Sista dag för handel med Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 29 oktober 2020
Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter 30 oktober 2020
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen 2 november 2020
Beräknat datum för offentliggörande av informationsmemorandum 2 november 2020
Teckningsperiod i Företrädesemissionen 4–18 november 2020
Handel med teckningsrätter (TR) 4–16 november 2020
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) 4 november–omkring vecka 52 2020
Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen 23 november 2020

RÅDGIVARE
Eminova Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Chief Communications Officer: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.