Kommuniké från årsstämma i Gaming Corps AB

Published June 26, 2023 at 16:37

Årsstämma i Gaming Corps AB, org.nr 556964–2969 (”Bolaget”) hölls idag den 26 juni 2023 kl. 14:00 i eTravelis lokaler på Dragarbrunnsgatan 46, 6 trappor, Uppsala, varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade medel, inklusive överkursfond samt årets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter och att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter ska utgå med 100 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna och med 150 000 kronor till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Claes Tellman, Bülent Balikci och Thomas Hedlund till styrelseledamöter, samt välja Mikael Wågberg och Claes de Geer till nya styrelseledamöter. Mikael Wågberg valdes till ny styrelseordförande. Daniel Redén har avböjt omval.

Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Lars Kylberg fortsätter som huvudansvarig.

Riktad nyemission av aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren Juha Kauppinen, om emission av högst 1 281 391 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till LGB Invest AB, ett bolag ägt av styrelseledamoten Bülent Balikci. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 64 069,5504 kronor.

Teckningskursen för aktierna är 2,49 kronor per aktie att betalas genom kvittning av fordran om totalt 3 190 666 kr som LGB Invest AB har gentemot Bolaget. Teckningskursen har fastställts av styrelsen i Bolaget och beräknats som genomsnittskurs per handelsdag för Bolagets aktie Nasdaq First North Growth Market under 30 handelsdagar fram till och med den 22 maj 2023. Underlaget har tagits fram av Eminova Fondkomission AB.

Fastställande av principer för valberedningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att fastställa principer för valberedningen som ska gälla tills vidare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2024, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska äga rätt att besluta att aktie ska betalas kontant, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5§ andra stycket 1–3 och 5 i aktiebolagslagen, eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission av aktier får medföra att antalet aktier i Bolaget efter emissionen ryms inom aktiekapitalets gränser. En emission enligt detta bemyndigande får dock ej överstiga 20 procent av aktiekapitalet vid först gången för utnyttjande av bemyndigandet. Om nyemission genomförs utan företrädesrätt ska emissionskursen ske på marknadsmässiga villkor.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen, valberedningens förslag samt årsredovisningen för 2022 som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.gamingcorps.com.

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com

Claes Tellman (TF) IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om oss
Gaming Corps AB is a public limited company listed on Nasdaq First North Growth Market under the ticker GCOR with ISIN code SE0014694691. Gaming Corps is a game development company headquartered in Uppsala, Sweden with development studios in Smart City, Malta and Kyiv, Ukraine. Gaming Corps’ business idea is to develop original content for Gaming and iGaming, servicing the selective gamer with niche video games and premium casino games. Gaming Corps’ Certified Adviser is Eminova Fondkommission AB.