INSIDERINFORMATION: Gaming Corps AB (publ) (“Bolaget” eller “Gaming Corps”) avger härmed delårsrapport för det första kvartalet 2023.

Published May 17, 2023 at 05:00

NYCKELTAL FÖRSTA KVARTALET 2023

KONCERN
JAN-MAR 2023

JAN-MAR 2022

Nettoomsättning 8,150 MSEK (1,571 MSEK)
Rörelseresultat -4,792MSEK (-6,334 MSEK)
Resultat efter finansiella poster -4,102 MSEK (-5,935 MSEK)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,07 SEK (-0,136 SEK)
Antal driftsatta online kasinon 700 175


Siffror i parentes avser första kvartalet 2022.

VD JUHA KAUPPINEN HAR ORDET
Kära aktieägare.
 
Årets första kvartal fortsätter i samma positiva riktning som förra året avslutades. Gaming Corps intäkter har nu ökat med hela 511% sedan Q1 2022. Kort sammanfattat har utvecklingen av nya spel samt spelsläpp fortsatt enligt plan och utgifterna går i rätt riktning. Dock har en betydande kostnad på ca 1,8 MSEK hamnat på resultatet som en effekt av en felaktig integration mellan en aggregator och operatör, vilken dessvärre hamnar på oss som spelutvecklare. Denna kostnad kommer att avbetalas successivt till kunden som ett avdrag från intäkterna direkt.

Ser vi till intäktsskillnaden mellan kvartalen Q4 2022 och Q1 2023 ser vi en ökning om ca 49% vilket visar att intäktsströmmarna fortsatt följer Bolagets egen prognos med en högre marginal, vilket jag ser som tecken i helt rätt riktning.
 
Utgifterna har bantats under perioden men med viss släpning gällande betalningar från sent Q4 som hamnar på kvartalet, de största utgifterna är fortsatt spelcertifieringar samt löner till medarbetarna.

För att på ett enkelt sätt visa insatsvärde och antal spelare så vill jag presentera några grafer. (se bifogad fil)

Per rapportdagens datum finns Bolagets spel live på ca 700 online kasinon, flera integrationer är driftsatta och det väntar spellanseringar på ytterligare cirka 260 nya onlinekasinon med varierande storlek och spelarbas.

För kommande spelsläpp ser vi ett mycket stort intresse från operatörerna då nya koncept kommer att presenteras och genom att kvalitén hela tiden förbättras, vi känner oss nu mogna att börja utveckla mer innovativa spel. Vi är också i slutfasen av vår ansökan för spellicens i UK som jag ser fram emot att kunna kommunicera separat vid erhållandet. Flera nya marknader med licenskrav undersöks på grund av efterfrågan från operatörer som önskar att lansera våra spel. Vi utvärderar fortlöpande om vi själva kommer att ansöka om dem eller nå marknaderna i samarbete med någon partner.
 
Jag vill tacka er aktieägare för ert förtroende och önskar er en fin sommar.

Uppsala 2023-05-17
Juha Kauppinen

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com

Claes Tellman (TF), IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.