GAMING CORPS GENOMFÖR SAMMANLÄGGNING AV AKTIER

Published July 14, 2020 at 14:20

Styrelsen för Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") har idag beslutat fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen av aktier till den 28 juli 2020, utifrån beslut taget av årsstämman den 24 juni 2020 om sammanläggning 10:1.

Vid årsstämman den 24 juni 2020 beslutades om sammanläggning av Gaming Corps aktier 10:1, varvid tio (10) befintliga aktier ska läggas samman till en (1) ny aktie. Sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket och styrelsen har idag beslutat att avstämningsdagen för sammanläggningen ska infalla den 28 juli 2020.

Efter sammanläggningen kommer antalet aktier i Bolaget att minska från 348 186 111 till 34 818 611. Sista handelsdag i aktien innan sammanläggningen är fredagen den 24 juli 2020 och första handelsdag i aktien efter sammanläggningen är måndagen den 27 juli 2020.

Inför sammanläggningen kommer, genom Euroclear Sweden AB:s försorg, sådana aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbara med tio (10) tillhandahållas så många aktier att deras respektive aktieinnehav blir jämnt delbart med tio (10). Sammanläggningen sker per automatik via Euroclear Sweden AB och aktieägarna behöver inte vidta några åtgärder.

Syftet med sammanläggningen är att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier samt att skapa en sundare handel i aktien på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.