Gaming Corps AB: Bracknor Investment Group påkallar utbyte av konvertibler

Published November 14, 2018 at 14:00

I enlighet med ingånget finansieringsavtal och utbetalningen av andra tranchen om 400 000 EUR i konvertibellånet som skedde i mars 2018 har Bracknor Investment Group påkallat del av utbyte av konvertibler i Gaming Corps AB (Nasdaq:GCOR, "Bolaget") om 865 656 SEK till en konverteringskurs om 0,10 SEK, innebärande att 8 656 560 aktier emitteras.

Konverteringen sker i enlighet med finansieringsavtalet till en kurs motsvarande ett belopp uppgående till 90 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen för Gaming Corps aktie under de 15 handelsdagar som föregår dagen för påkallat utbyte av konvertibler samt avrundat ner till närmaste öre.

Efter registrering av utbyte av konvertibler uppgår aktiekapitalet i Gaming Corps till 1 391 654,95 SEK (mot beaktande av verkställd minskning av aktiekapitalet beslutat på bolagsstämma den 8 november 2018) fördelat över 278 330 990 aktier. De nyemitterande aktierna medför en utspädningseffekt om ca 3,11 procent efter registrering hos Bolagsverket.