Kommuniké från extra bolagsstämma i Gaming Corps

Published April 7, 2022 at 10:16

Extra bolagsstämma i Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget"), hölls idag den 7 april 2022 i Uppsala varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om emission av högst 6 707 317 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 335 365,851 kronor.

Teckningskursen för aktierna är 2,46 kronor per aktie att betalas kontant till Bolaget, totalt 16 499 99,82 kronor om samtliga aktier tecknas. Teckningskursen har fastställts av styrelsen i Bolaget och beräknats som genomsnittskurs per handelsdag för Bolagets aktie Nasdaq First North Growth Market under 20 handelsdagar fram till och med 17 mars med en premie om fem (5) procent.

Rätt att teckna de nya aktierna har, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Svea Bank AB.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Beslut om riktad nyemission av aktier
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av högst 2 264 255 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 113 212,7504 kronor.

Teckningskursen för aktierna är 2,46 kronor per aktie att betalas genom kvittning av fordran som teckningsberättigade har gentemot Bolaget, totalt 5 570 070 kronor om samtliga aktier tecknas. Teckningskursen har fastställts av styrelsen i Bolaget och beräknats som genomsnittskurs per handelsdag för Bolagets aktie Nasdaq First North Growth Market under 20 handelsdagar fram till och med 17 mars med en premie om fem (5) procent.

Rätt att teckna de nya aktierna har, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Findolon AB och Östen Carlsson. Bolagets skulder till tecknarna uppgår till sammanlagt 5 570 070 kronor. Tecknarna får betala för sina tecknade aktier genom kvittning av dessa fordringar motsvarande den sammanlagda teckningskursen för samtliga aktier i förslaget.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Beslut om riktad nyemission av aktier
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, om emission av högst 1 657 666 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 82 883,3003 kronor.

Teckningskursen för aktierna är 2,46 kronor per aktie att betalas genom kvittning av fordran som teckningsberättigade har gentemot Bolaget, totalt 4 077 860 kronor om samtliga aktier tecknas. Teckningskursen har fastställts av styrelsen i Bolaget och beräknats som genomsnittskurs per handelsdag för Bolagets aktie Nasdaq First North Growth Market under 20 handelsdagar fram till och med 17 mars med en premie om fem (5) procent.

Rätt att teckna de nya aktierna har, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, styrelseledamöterna Bülent Balikci och Daniel Redén.

Bolagets skulder till tecknarna uppgår till sammanlagt 4 077 860. Tecknarna får betala för sina tecknade aktier genom kvittning av dessa fordringar motsvarande den sammanlagda teckningskursen för samtliga aktier i förslaget.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

För mer information om besluten ovan hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på bolagets hemsida, gamingcorps.com.

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.