Gaming Corps företrädesemission kraftigt övertecknad

Published October 25, 2016 at 06:55

Intresset för nyemissionen i Gaming Corps AB (“Bolaget”) var stort och täckningsgraden i Bolagets nu avslutade nyemission blev 256,93 %. Totalt efterfrågades det aktier för 59 437 477,80 kr.

Bolagsstämma i Gaming Corps beslutade den 22 september 2016 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om 23 133 484,80 kr där allmänheten bjöds in att anmäla teckning av aktier utan företräde. Nyemissionen omfattade 25 703 872 aktier till en teckningskurs om 0,90 kr per aktie. En gammal aktie berättigade till teckning av två nya aktier. Teckning av aktier med och utan företrädesrätt löpte under perioden 5-19 oktober 2016. Intresset var stort och totalt efterfrågades det aktier för 59 437 477,80 kr. Aktier för 19 955 916, 90 kr tecknades med stöd av teckningsrätter. Aktietecknare som åberopat viss företrädesrätt vid överteckning, s k subsidiär företrädesrätt, kommer att mottaga avräkningsnota med besked om tilldelning pro rata i förhållande till det antal aktier var och en tecknat med stöd av teckningsrätter. Efter registrering hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 2 353 834,43 kr, från 1 176 917,21 kr till 3 530 751,64 kr, fördelat över totalt 38 555 808 aktier.   

"Jag är glad och stolt över det förtroende och intresse som såväl befintliga aktieägare som nya investerare visat oss efter den tuffa tid som bolaget genomgått. Med emissionslikviden från den nyligen avslutade emissionen finns det goda möjligheter att genomföra en turnaround i Gaming Corps. Detta kommer främst att ske genom att kapitalisera på kompetens och upparbetade IPn i Red Fly Studio som styrelsen ingått avtal om att förvärva, villkorat godkännande från bolagsstämma den 17 november 2016", säger Magnus Kolaas, Gaming Corps VD, i en kommentar.