GAMING CORPS SENARLÄGGER DELÅRSRAPPORT TILL 22 MAJ

Published May 14, 2020 at 09:30

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) låter meddela att publicering av delårsrapporten för första kvartalet 2020 senareläggs till den 22 maj.

Delårsrapporten skulle publicerats den 15 maj 2020 men styrelsen har idag beslutat senarelägga rapporteringen. Gaming Corps bokföringsfirma har påverkats av covid-19 vilket orsakat administrativa utmaningar i rapporteringen till moderbolaget. Bolagets koncernredovisning för perioden har visat sig behöva justeras på grund av detta och rapporten publiceras därför istället den 22 maj 2020.

Datum för rapportering är således följande:

  • Delårsrapport för det första kvartalet 2020 kommer att publiceras den 22 maj 2020
  • Årsredovisning för verksamhetsåret 2020 kommer att publiceras den 2 juni 2020
  • Delårsrapport för det andra kvartalet 2020 kommer att publiceras den 14 augusti 2020
  • Delårsrapport för det tredje kvartalet 2020 kommer att publiceras den 16 november 2020
  • Delårsrapport för det fjärde kvartalet 2020 kommer att publiceras den 15 februari 2021

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.