Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2022

Published February 24, 2023 at 06:00

INSIDERINFORMATION: Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") avger härmed bokslutskommuniké och delårsrapport för det fjärde kvartalet 2022.

NYCKELTAL FJÄRDE KVARTALET 2022

KONCERN
OKT-DEC 2022

OKT-DEC 2021

Nettoomsättning 5,37 MSEK (0,736 MSEK)
Rörelseresultat -4,77 MSEK (-6,055 MSEK)
Resultat efter finansiella poster -3,98 MSEK (-6,111 MSEK)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,07 SEK (-0,14 SEK)
Antal driftsatta online kasinon 402


Siffror i parentes avser fjärde kvartalet 2021.

VD JUHA KAUPPINEN HAR ORDET
Kära aktieägare.

Nu är det dags att återspegla året 2022 i några få meningar och därmed sammanfatta Bolagets utveckling med nya spelsläpp, intäkter, utgifter samt hur jag ser på framtiden. Det är alltid en utmaning för mig att kort presentera det vi ser i backspegeln och vad vi ser framför oss. Jag vill börja med att kommentera intäkterna under perioden som uppnådde cirka 5,37 MSEK och därmed fortsätter att öka i bra takt från kvartal till kvartal vi har en total ökning om ca 628% sedan Q4 2021. Därutöver har vi bekostat en kampanj hos en av våra större operatörer om cirka 225 000 SEK som dragits av från intäkterna under perioden.
 
Utgifterna har bantats under perioden men ser vi till helårets kostnader gällande spelcertifieringar har utgiften för detta varit totalt kring 4 MSEK, kostnaden har med tanke på de spel som vi måste certifiera varit oundviklig; detta återspeglar en stor del av kostnadsmassan utöver våra anställda och konsulter inom utvecklingen av spelen. Intresset från våra kunder som vill lansera Gaming Corps produkter har ökat markant; här ser vi uppskattningen för våra spel och dess spelupplevelser och därmed kostnaden på just certifieringar. RiskCherry är en ny leverantör för spelcertifieringar av våra kommande spel där kostnaden är betydligt lägre än tidigare. Här kan vi spara omkring 60% på just den specifika kostnaden inom vissa marknader, vilket vi arbetat intensivt med sedan Q3.

Bolaget har nu en viktig grundstruktur baserat på det som behövs för att lyckas som ett framgångsrikt bolag inom iGaming och som också uppfyller förväntningen från de stora bolagen inom branschen för att lansera våra spel. Gaming Corps har också fortsatt att utveckla organisationen med mig som VD och skapat olika team inom affärsutveckling, ekonomi, inom de operativa och kommersiella delarna samt nyligen även inom marknadsföring. Marknadsföringen har bolaget inte haft på plats sedan tidigare, jag tror att detta kommer att ha en stor betydelse och positiv påverkan på våra kommande intäkter. Idag ser vi en efterfrågan från kunderna där önskan är att använda sig av inom branschen kända ”streamers” för att spela just våra spel då de är innovativa, roliga och med en unik spelupplevelse för slutanvändaren.
 
Vi kan också mäta Bolagets satsningar från årets början till årets slut och vidare en bit in i nuvarande års start och då se hur vi har fortsatt att utvecklas som leverantör av spel i en bransch som är krävande och där det alltid är utmanande för en ny leverantör att skapa tilltro. Efter att vi erhöll vår Spellicens från MGA den 11 februari 2020 har vi utvecklats otroligt snabbt fram till dagens datum, framför allt med stor hjälp av vårt distributionsnätverk. Tillsammans med att integrationerna är klara för kommande spelsläpp ser vi nu en fortsatt uppåtgående trend i antalet spelare samt spelinsatser när vi mäter vår utveckling.

Insatsvärdet har ökat med cirka 409% sedan januari 2022 och med cirka 28% procent från Q3 till Q4. Här mäter vi intresset för våra spel och slutanvändaren, därutöver ser vi att intresset för våra spel ökar stadigt. Antalet spelare har ökat med cirka 1125% från januari 2022 med omkring cirka 75% procent från Q3 till Q4 vilket visar hur intresset från nya spelare ser ut. Även här ser vi en otrolig utveckling och ett fantastiskt mottagande. Per rapportdagens datum finns Bolagets spel live på ca 402 online kasinon, flera integrationer är driftsatta och väntar spellanseringar på ytterligare omkring 400 nya online kasinon av varierande storlek och spelarbas.
 
Jag ser fram emot att mäta ovan nämnda siffror i kommande rapporter för att se hur spelare samt spelarinsatser ändras för att snabbt kunna ändra vår strategi framåt så att vi som bolag kan ge er aktieägare den bästa förutsättningen att se utvecklingen inom Bolaget, samt stötta vår mer aggressiva strategi att kunna ge den avkastning som ni förväntar er av Gaming Corps och er investering. Här vill jag passa på att tacka våra största investerare och ägare Findolon AB samt SVEA Bank AB som alltid visat sin tilltro och stöttning för Bolagets satsningar så att vi på bästa sätt kan öka tillväxt samt avkastning för er aktieägare.
 
Slutligen vill jag som VD, övriga ledningen och Styrelsen tacka er aktieägare för det förtroende ni anförtror oss att förvalta och inte minst det kapital ni investerat i Gaming Corps och vår gemensamma tillväxtresa.

Uppsala 2023-02-24
Juha Kauppinen

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com

Claes Tellman (TF), IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.