INSIDERINFORMATION: Gaming Corps AB (Publ) (”Bolaget” Eller Gaming Corps”)Avger Härmed Delårsrapport För Det Andra Kvartalet 2023

Published August 25, 2023 at 05:00

INSIDERINFORMATION: Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") avger härmed delårsrapport för det andra kvartalet 2023.

NYCKELTAL ANDRA KVARTALET 2023

KONCERN
APR-JUN 2023

APR-JUN 2022

Nettoomsättning 8,1 MSEK (1,8 MSEK)
Rörelseresultat -6,2MSEK (-5,8 MSEK)
Resultat efter finansiella poster -6,7 MSEK (-4,9 MSEK)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,11 SEK (-0,09 SEK)
Antal driftsatta online kasinon 900 235


Siffror i parentes avser andra kvartalet 2022.

VD JUHA KAUPPINEN HAR ORDET
Kära aktieägare.

Bolagets positiva utveckling av nya spel och spelsläpp har under andra kvartalet fortsatt enligt plan och mottagits väl av både partners och spelare. Ser vi till spelintäkterna i olika världsdelar så har spelare samt insatser ökat jämnt över de olika geografiska områdena, Latinamerika undantaget.

Under inledning av perioden genomgick Bolaget ett tapp av spelande som normalt inträffar under sommaren. Efter diskussioner med andra branschkollegor kan vi konstatera att samtliga aktörer sett samma trend inom branschen. En betydande del av vårt tapp beror på att några av våra största kunder i Latinamerika minskat spelarantalet med 22 procent till följd av att de bonussystem man använt för att driva nya kunder till sig nu begränsats.

Periodens kostnader för personal och spelcertifieringar följer lagd plan och budget men belastas av en korrigering av ett periodiseringsfel om 2 MSEK från föregående kvartal.

Bolagets spel finns idag live på ca 900 onlinekasinon, ännu fler integrationer är driftsatta och väntar spellanseringar på ytterligare omkring 300 nya onlinekasinon av varierande storlek och spelarbas. Vårt arbete med UK licensen pågår för fullt och vi hoppas att kunna erhålla godkännandet senare i år. De kunder som vi redan är integrerade med i UK täcker omkring 80 procent av marknaden.

Jag vill också passa på att uppmana alla aktieägare att följa Gaming Corps sociala kanaler, Facebook, Instagram, LinkedIn samt Twitter, (numera X) där får ni kontinuerlig information om våra spelsläpp, samarbetspartners, nya marknader, och licenser med mera.

Jag vill tacka er aktieägare för ert förtroende och önskar er en fin höst.

Uppsala 2023-08-25
Juha Kauppinen

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com

Claes Tellman (TF), IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.