Delårsrapport för första kvartalet 2022

Published May 26, 2022 at 10:43

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) avger härmed delårsrapport för det första kvartalet 2022.

NYCKELTAL FÖRSTA KVARTALET 2022

KONCERN
  JAN-MARS 2022 JAN-MARS 2021
Nettoomsättning 1,571 MSEK (0,060 MSEK)
Rörelseresultat -6,334 MSEK (-3,414MSEK)
Resultat efter finansiella poster -5,935 MSEK (-3,230 MSEK)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,136 SEK (-0,074 SEK)
Antal driftsatta onlinekasinon 175
Antal ej ännu driftsatta onlinekasinon cirka 250

VD JUHA KAUPPINEN HAR ORDET

Kära Aktieägare,

Det är bara en vecka sedan Gaming Corps publicerade årsredovisningen för 2021 och med det är ett av årets mål nått. När nuvarande ledning och styrelse steg in i Gaming Corps i slutet av 2018 var det många utmaningar att ta itu med. En av de största var Bolagets finansiella redovisning där de första två åren var snåriga på grund av tidigare bristfällig rapportering och kvarvarande komplicerade finansieringslösningar. Den här ledningen har nu avlagt tre årsredovisningar och i år lyckades vi äntligen med målsättningen att publicera innan innevarande års första kvartalsrapport, om än med liten marginal. Med 2021 bakom oss kan vi fokusera fullt ut på 2022.

Gaming Corps växer fortfarande på många olika sätt och en av de mest glädjande indikationerna på utvecklingen är att vi kunnat knyta ännu en större ägare till Bolaget. I mars kom vi överens med Svea Bank om att de tar en ägarandel i Gaming Corps, jag vill passa på att tacka dem för det förtroende som visats oss. Större ägare ger mer långsiktighet vilket jag är övertygad om behövs för att bygga Gaming Corps starkt för framtiden.

En av de mest betydelsefulla händelserna under våren kom precis efter periodens slut då Gaming Corps deltog på branschmässan ICE i London. Vi var överväldigade av det positiva mottagandet som Gaming Corps fick för våra spel, våra varumärkesanpassade tjänster och vår vision för framtiden. Varje möte landade i något konkret och teamet åkte hem från mässan med ny råg i ryggen.

Finansiellt inleddes perioden starkt då vi fick en skjuts i intäkterna av de spel som lanserades i slutet av 2021 och början av 2022. Det första kvartalet genererade en total intäkt på drygt 1,5 miljoner vilket är en tillväxt på ca 100% från föregående period, det är en inte oansenlig utveckling men ändock lägre än vad vi hade hoppats på. Vi vet att Gaming Corps kan mycket bättre. Vårt fokus är fortsatt att med alla till buds stående medel skynda på integration och driftsättning av de många fantastiska avtal som slutits under det senaste året och därmed få en bredare och mindre känslig exponering mot slutanvändarna. Här får vi fler och fler verktyg i vår låda i och med att vi utvecklat och fortsätter utveckla vår kompetens inom Account Management och därmed bygger nära, starka relationer med våra operatörer. Som vanligt är detaljerade prognoser inte varken lätta att göra eller rimliga i det här läget, men jag kan konstatera att den grund Bolaget lagt de senaste åren är solid och ger oss de förutsättningar vi behöver för att lyfta rejält.

På kostnadssidan syns samma strategi som under föregående år, investeringar i form av kompetenshöjning via nyrekrytering samt ytterligare strukturell tillväxt för att kunna möta upp regulatoriska krav. Vi stärker fortsatt upp kapaciteten inom produktutvecklingen och höjer den sammantagna tekniska kompetensen. Bolaget har gjort stora framsteg under perioden vilket bland annat inneburit att Gaming Corps nu möter kraven på fler europeiska marknader samt att arbetet med ISO-certifieringen rör sig framåt. Den senare innebär att Bolaget snart kommer kunna ansöka om certifiering för Storbritannien och Grekland där flera operatörer väntar på att få lansera våra produkter.

Våra fyra produktkategorier utvecklas väl och på sidorna 11-15 finns grafik från några av de spel som ligger i Bolagets pipeline. Vår satsning på att erbjuda skräddarsydda och/eller exklusiva titlar samt varumärkesanpassat innehåll har tjänat Bolaget väl det senaste året och här satsar vi nu ännu mer på att snabbt möta marknadens önskemål och hitta nischer där utbudet är smalt och vi kan göra en skillnad.

Jag och mina kollegor med mig ser fram emot en fortsatt spännande vår!

Uppsala 2022-05-26

Juha Kauppinen

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.