Gaming Corps rensar i balansräkningen och meddelar därmed avvikelser från bokslutskommunikén

Published May 18, 2018 at 06:30

 

I samband med upprättandet av årsredovisning 2017 har styrelsen för Gaming Corps AB ("Gaming Corps" eller "Bolaget") beslutat att genomföra vissa ned- och avskrivningar samt att kostnadsföra hänförliga delar av avtalet med Global Equity Markets och Majestic Insight Holdings under räkenskapsåret 2017 – detta för att Bolaget skall stå starkare inför framtiden. Totalt bedöms resultatet påverkas med cirka 19-21 MSEK beroende på slutliga bokslutsdispositioner. Styrelsen kan trots dessa förändringar meddela att Bolaget fortfarande har ett positivt kassaflöde på dotterbolagsnivå under fjärde kvartalet 2017.