GAMING CORPS GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION OM 22,1 MILJONER KRONOR

Published January 17, 2020 at 17:06

INSIDERINFORMATION: Styrelsen i Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) har idag beslutat att genomföra en nyemission av 52 622 155 aktier till långivaren Findolon AB samt investeraren Östen Carlsson till en teckningskurs om 0,42 kronor per aktie. En del av nyemissionen betalas genom kvittning av befintliga lån till Bolaget, varvid Bolaget tillförs totalt 12 miljoner kronor i likvida medel genom den riktade nyemissionen före emissionskostnader.

Nyemissionen har beslutats av Gaming Corps styrelse med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 juni 2019 och är en reglering av fordran om 10,1 miljoner kronor som Findolon AB har på Bolaget, vilken kvittas mot nya 24 050 726 aktier. Findolon AB tecknar även 23 809 524 aktier mot kontant betalning. Därutöver har 4 761 905 aktier motsvarande 2 miljoner kronor tecknats av investeraren Östen Carlsson mot kontant betalning. Totalt emitteras 52 622 155 aktier för ett emissionsbelopp om 22,1 miljoner kronor.

Teckningskursen uppgår till 0,42 kronor per aktie, vilken baseras på aktiens volymviktade genomsnittskurs på Nasdaq First North Growth Market under 30 handelsdagar före den 17 januari 2020, med en rabatt om cirka 19 procent. Teckningskursen har fastställs efter förfrågningar bland investerare och baseras på de allmänna marknadsförhållandena, varvid bland annat hänsyn tagits till aktiens volatilitet vid fastställande av rabatten. Genom att teckningskursen fastställs enligt ovan är det styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställs marknadsmässigt.

Nyemissionen medför att Gaming Corps finansiella ställning stärks genom att befintliga lån om 10,1 miljoner kronor konverteras till eget kapital samt att Bolaget erhåller ytterligare 12 miljoner kronor i likvida medel.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen ska kunna riktas till vissa kapitalstarka och långsiktiga investerare för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra kapitalanskaffning till attraktiva villkor samt minska lånebildningen genom att nyemissionen delvis sker mot betalning genom kvittning mot befintliga lån från en investerare i Bolaget. Den riktade emissionen tillför ytterligare kapital för att möjliggöra en finansiering av Gaming Corps och dess verksamhet i syfte att säkerställa den fortsatta utvecklingen och värdetillväxten i Bolaget, inklusive ett intensifierat sälj- och marknadsarbete.

Aktier, aktiekapital och utspädning
Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med 263 110,775 kronor, från 1 477 819,78 kronor till 1 740 930,555 kronor genom nyemission av 52 622 155 aktier. Antalet aktier och röster ökar genom nyemissionen från 295 563 956 till 348 186 111. Nyemissionen medför en utspädning för aktieägarna i Bolaget om cirka 15,1 procent av antalet aktier och röster efter nyemissionens genomförande.

Styresen och ledningen riktar ett stort tack till Findolon AB, konverteringen av lånet medför en positiv förstärkning av det egna kapitalet som kommer ge upphov till en sundare balansräkning. Vi välkomnar därutöver Östen Carlsson som ny aktieägare. Det totala kapitaltillskottet innebär att Gaming Corps kan öka produktionskapaciteten ytterligare för att möta fler affärsmöjligheter vilket gläder oss. Här är det dock viktigt att inte som tidigare i Bolagets historia dra på sig en stor kostnadskostym, utan fortsatt bibehålla den strama och aktiva kostnadskontroll som ledningen etalberade under 2018.” säger Bülent Balikci, CFO och styrelseledamot.

Rådgivare
Baker McKenzie Advokatbyrå är legal rådgivare till Gaming Corps i samband med nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00