MEDLEMMAR I STYRELSE OCH LEDNING FÖRVÄRVAR OPTIONER FRÅN BRACKNOR

Published July 2, 2020 at 06:30

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR,” Bolaget” eller ”Gaming Corps”) låter meddela att samtliga av de utestående optioner i Bolaget som Bracknor innehar, i anslutning till tidigare finansieringslösning enligt avtal, har förvärvats av medlemmar av styrelsen respektive ledningen i Gaming Corps. Förvärven av optionerna innebär att samtliga mellanhavanden mellan Bracknor och Gaming Corps nu avslutas. Avtalet med Bracknor ingicks av den tidigare ledningen under 2017 och avslutades av nuvarande ledning under 2019.

Gaming Corps ingick den 11 augusti 2017 avtal med investeringsfonden Bracknor om en finansieringslösning genom konvertibellån, ett avtal som Bolagets nuvarande ledning avslutade den 6 februari 2019. Konvertiblerna emitterades tillsammans med teckningsoptioner som gav Bracknor rätt att teckna ytterligare aktier motsvarande 50 procent av det nominella beloppet av konvertibellånen.

Det totala antalet teckningsoptioner som innehades av Bracknor uppgår till 4 695 660 och ger rätt att teckna lika många aktier i Bolaget. Samtliga 4 695 660 teckningsoptioner har nu förvärvats varav 712 180 till ett pris om 0,40 SEK per styck och 3 983 480 till ett pris om 0,50 SEK per styck. Förvärven av teckningsoptionerna har gjorts av Bulent Balikci (styrelseledamot och CFO), Daniel Redén (styrelseledamot) och Juha Kauppinen (VD) till en total köpeskilling om 216 978.50 SEK. Teckningskursen för att teckna aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna är enligt optionsvillkoren 120 % av den lägsta volymvägda slutkursen under en period om 15 handelsdagar omedelbart före påkallande av teckning. De 712 180 teckningsoptionerna löper ut den 1 december 2021 och de 3 983 480 teckningsoptionerna löper ut den 1 april 2022.

”Vi tog vid ett tidigt skede beslut om att avsluta ett för aktieägarna ofördelaktigt avtal som ingåtts av tidigare ledning, ett avtal av den typen som kallas ”dödsspiralsfinansiering”. Det känns nu väldigt bra att äntligen få komma till ett fullt avslut och att optionerna övertas av oss som varit involverade i Gaming Corps sedan 8 november 2018” säger Juha Kauppinen, VD och Bülent Balikci, CFO.

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.