Gaming Corps Styrelse Skriver Ner Kung Fu Factory Aktierna

Published May 17, 2023 at 04:30

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") styrelse har valt att skriva ner den upptagna tillgången på aktierna i Kung Fu Factory efter kommunikation med huvudägaren. Huvudägaren har under en längre tid sökt ny potentiell ägare till KFF men inte framgångsrikt kunnat slutföra en ren försäljning utan i stället accepterat en ”earnout” modell. Med bakgrund till detta väljer styrelsen att skriva ned tillgången i bokföringen per 2022-12-31.

Kung Fu Factory en tidigare investering för Gaming Corps som slutfördes under sent 2017 om en total köpeskilling på 1,35 MUSD. Den 11 februari 2021 avyttrade Bolaget 212 aktier för 1,37 MSEK vilket motsvarar ett värde på ca $778 per aktie. Bolaget äger efter försäljningen 689 aktier vilka i bokföringen är upptagna till ett värde om 3 372 447 SEK vilket nu skrivs ned.

”Efter kommunikation med huvudägaren och vår efterföljande analys, kombinerat med den osäkerhet som råder, bedömer styrelsen att det är korrekt att nu skriva ned värdet till 0 i bokföringen.” Säger Claes Tellman, Styrelseordförande

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, vd: juha@gamingcorps.com

Claes Tellman (TF) IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.