Upplysning om pågående arbete med anslutning av operatörer

Published May 4, 2021 at 06:30

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") arbetar kontinuerligt med att ansluta fler operatörer för distribution av Bolagets iGaming-produkter, enligt tidigare kommunikation. Efter frågor från aktieägare önskar Bolaget upplysa om arbetets natur samt om hur nya samarbeten kommer annonseras framgent.

Sedan slutet av 2019 har Gaming Corps successivt breddat distributionen inom iGaming genom att sluta avtal med aggregatorer och operatörer, vilket möjliggjort att Bolagets produkter i dagsläget finns tillgängliga på flertalet onlinekasinon globalt. Arbetet med att sälja in Gaming Corps som leverantör av iGaming-produkter fortgår kontinuerligt och Bolaget befinner sig i många pågående förhandlingar. De aggregatorer Gaming Corps samarbetar med kan också driva fram samarbeten med operatörer för Bolagets räkning varför breddning av distributionen sker på flera sätt. Efter avtal följer den tekniska integrationen, och här tar det ibland tid innan motparten har möjlighet att påbörja den. Det gör att i dagsläget finns det operatörer med vilka avtal ingåtts men hos vilka Bolagets spel ännu inte finns tillgängliga.

Hittills har varje ny operatör annonserats via pressmeddelande då Bolaget bedömt att en ytterligare operatör utgör betydande information för marknaden eftersom vart och ett av dessa avtal ökat distributionskapaciteten till relativt sett avgörande grad. Allteftersom fler operatörer engageras minskas dock avtrycket från varje enskild operatör som tillkommer. Bolaget kommer därför framgent inte regelmässigt publicera pressmeddelanden om samarbete med operatörer om detta inte medför att distributionskapaciteten ökas ansenligt mer än vad som kan anses väntat, eller andra speciella faktorer föreligger. Standardavtal om distribution av iGaming-produkter med enskild operatör kommer således från och med nu inte annonseras via pressmeddelande. Bolaget kommer framgent att redovisa sammantagen distributionskapacitet i kvartalsrapporter samt i de fall vi bedömer att nyhetsvärde finns, informera om nya samarbeten och/eller genomförda integrationer i Bolagets egna kanaler.

Vi är i många parallella förhandlingar med nya operatörer och Bolaget växer hela tiden; vi står på en helt annan plats idag än för ett år sedan och om ett halvår kommer vår position vara ännu mer förändrad. Vår uppgift är att vid varje enskild affärshändelse bedöma om den är av sådan betydelse att ett pressmeddelande krävs, såtillvida inte insider-information föreligger såklart i vilket fall det alltid omedelbart krävs ett pressmeddelande enligt MAR. Vi vet att våra aktieägare uppskattar att vi informerar om Gaming Corps framsteg och vi får ofta frågor om varför vissa nyheter pressmeddelats och andra inte och hur arbetet med distributionskapaciteten fortskrider. Så jag och mina kollegor vill ta tillfället i akt att förtydliga att vi nu kommit till den här brytpunkten där nya operatörer inte som regel längre behöver pressmeddelas, vilket för oss är glädjande eftersom det är ett positivt mått på tillväxt. Vi kommer ägna extra utrymme till distributionen i den stundande kvartalsrapporten och hoppas att ni aktieägare fortsatt visar intresse, ställer frågor och följer oss i våra kanaler.” säger Juha Kauppinen, VD.

Håll dig uppdaterad om Gaming Corps
Hemsida: www.gamingcorps.com

Twitter: @gamingcorps

LinkedIn: Gaming Corps

Facebook: @hellogamingcorps

Instagram: @gaming_corps

YouTube: Gaming Corps

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com

Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.