DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2020

Published August 21, 2020 at 05:30

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) avlägger idag den 21 augusti 2020 delårsrapport för andra kvartalet 2020.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT ANDRA KVARTALET 2020

MODERBOLAGET KONCERNEN
Nettoomsättning 0 MSEK (0 MSEK) 0 MSEK (3,16 MSEK)
Rörelseresultat före avskrivningar -2,29 MSEK (-1,60 MSEK) -4,58 MSEK (-1,30 MSEK)
Resultat efter finansiella poster -2,29 MSEK (-1,60 MSEK) -4,58 MSEK (-1,32 MSEK)
Resultat per aktie -0,07 SEK (-0,01 SEK) -0,013 (-0,005 SEK)

Siffror i parentes avser andra kvartalet 2019

KOMMENTAR AVSEENDE INTÄKTER

Inga intäkter för Bolagets icke-exklusiva digitala spelautomater har uppstått under den gångna perioden. Vissa intäkter har uppstått efter periodens utgång och kommer fortsatt uppstå därefter, där omfattningen kommer påverkas av antalet lanserade spel och antalet engagerade operatörer hos vilka spelen finns. iGaming-affären är avgörande för den finansiella utvecklingen och därför läggs majoriteten av Bolagets fokus där. Då såväl utveckling som lansering av produkter pågår kontinuerligt, tillika arbete med utvidgning av antalet operatörer och samarbetspartners, gör Bolaget ingen prognos avseende framtida intäkter i nuläget.

VD JUHA KAUPPINEN HAR ORDET

Kära Aktieägare,

När vi stänger böckerna för andra kvartalet, och därmed första halvan av 2020, kan jag konstatera att det varit ett intensivt, positivt och minst sagt annorlunda halvår. I och med att Bolaget erhöll spellicensen från MGA i februari kunde arbetet med att etablera en inkomsbringande iGaming-affär äntligen ta ordentlig fart. Sedan kom covid-pandemin som i mångt och mycket ritat om den globala spelplanen för både iGaming och Gaming i en rasande fart, där ingen vet hur det kommer se ut om ett halvår eller år. Men det som gjort störst avtryck förstås under perioden är att Gaming Corps äntligen lanserat nya produkter.

Senare än vi hade önskat, men med stor glädje och stolthet, släppte Gaming Corps den 2 juni den första digitala spelautomaten från Bolagets portfölj av icke-exklusiva produkter. ”Book of Pirates” lanserades i samarbete med ATG som enligt avtal också innehar rättigheten till exklusivitet i 30 dagar i Sverige och Danmark. Att bolaget äntligen kom ut med en iGaming-produkt var för mig och mina kollegors del en enormt viktig milstolpe såväl som en stor lättnad. Sedan 2015 har många väntat på att Gaming Corps satsning på iGaming skulle ta fart, men när vi gick in i Bolaget i slutet av 2018 visade det sig att utsagor om produkter med snar lansering inte stämde. Vi fick börja om helt från början. Sedan har uppbyggnaden av ett nytt team och ansökan om licens inneburit en lång resa i flera steg från november 2018 tills nu. Så den första digitala spelautomaten innebär inte bara att Bolaget så sakteliga börjar generera nya intäkter, ”Book of Pirates” har därför även en stor symbolisk betydelse för alla inom såväl som bredvid bolaget som väntat på att Gaming Corps skulle ta det här steget.

Andra kvartalet har inom iGamingen inte bara präglats av produktutveckling utan även av försäljning där jag och CFO Bülent Balikci arbetat med att knyta till oss fler operatörer, aggregatorer och andra plattforms- och systembaserade företag som arbetar med olika former av distribution. I nuläget har vi utöver ATG även Videoslots och Mr. Vegas anslutna via aggregatorn iSoftBet. Att säkra bredare distribution av iGaming-produkterna är centralt för framtida intjäningsförmåga, och Bolaget är i flera pågående diskussioner vi hoppas ska stängas den närmaste tiden. Arbetet med försäljningen denna period har varit väldigt intressant för mig personligen, och det är uppmuntrande och motiverande att få god respons hos motparter när de får ta del av våra produkter och planer framåt.

I juni hade vi nöjet att välkomna två nya styrelsemedlemmar – Helin Yasar och Thomas Hedlund, som med kunskap inom juridik, ekonomi och organisation kommer lyfta arbetet och bidra till utvecklingen av Bolaget. Vi hälsar dem varmt välkomna. I början av augusti utvidgades Gaming Corps-familjen ytterligare då Mats Lundin engagerades som Chief Commercial Officer. Mats ansluter till teamet i början av september efter en välförtjänt semester som föranleddes av hårt arbete med att avsluta sitt tidigare uppdrag hos vår partner iSoftBet på bästa sätt. Att få välkomna Mats gläder oss alla, och att Gaming Corps ledning växer kommer tillåta oss att successivt arbeta mer och mer renodlat med respektive ansvarsområde. I ett litet bolag, och då framför allt under den typen av extraordinär situation som omnoteringsprocessen och genomlysningen innebar, har det krävts att varje person fått ta ett brett ansvar, många uppgifter utanför det direkta ansvarsområdet, samt regelbundet stötta upp i kollegornas ansvarsområden. Vi har arbetat under sommaren med att etablera nya rutiner och ser fram emot att framöver kunna låta varje person fokusera mer på sin uppgift.

Mycket strategisk och operativ utveckling i form av uppdaterade rutiner och resursallokering har även pågått under de senaste månaderna inom utvecklingsteamet. Ett bolag i uppbyggnadsfasen påverkas konstant av utmaningen att å ena sidan säkra tillräckligt mycket kapacitet för att snabbt få fram de produkter som ska generera intäkter, samtidigt som kostnaderna inte får skena iväg så underskottet blir för stort i väntan på dessa intäkter. I sommar blev en sådan flaskhals tydlig när Gaming Corps andra digitala spelautomat, ”Undead Vikings” visade sig ha buggar när den kom upp i livemiljön. Då de medarbetare som kunde utföra de uppdateringar som krävdes var helt låsta i planerad produktion av ”Jellos” som lanseras inom kort, samt den första exklusiva produkten för ATG som även den kommer till marknaden i närtid, skulle justeringen av dessa uppdateringar inneburit en total omläggning av lanseringsplanen för hösten. Normalt kan en sådan flaskhals åtgärdas med hjälp av etablerade underleverantörer, men då problemet uppstod mitt i semestern fanns ytterligare resurser inte direkt att tillgå. Så vad som under andra omständigheter hade varit en snabb justering gick i det här fallet inte att lösa med upprätthållen kvalitet och planering, varför vi fick ta det tuffa beslutet att prioritera ned och skjuta fram uppdateringen av ”Undead Vikings” och därmed hålla spelet borta från marknaden en längre tid. Det beklagar vi givetvis. Spelet kommer dock nu tillbaka igen inom kort där återlanseringen kommer fogas in för att passa det övergripande lanseringschemat, och de flaskhalsar som uppstod i samband med detta är nu åtgärdade.

Som utvecklingsbolag arbetar vi kontinuerligt med att säkra kompetensen, under andra halvan av 2019 och början av 2020 bestod det främst av att utöka teamet på Malta. Men vi har också parallellt arbetat med underleverantörer för att bredda kompetensbasen och inte minst hantera de temporära flaskhalsar jag nyss nämnde, samt förstås säkra kostnadsfördelar. En av dessa underleverantörer, en studio i Ukraina, har efter goda resultat fått utökat uppdrag under sommaren och via långtidsavtal knutits närmre Bolaget. Vi har nu tillgång till ett antal utvalda utvecklare i Kiev med specialistkunskap inom digitala spelautomater, och kommer arbeta under hösten med att fördjupa samarbetet ytterligare och införliva dem i det Maltesiska teamet. Det är en förbättring som gläder oss alla då det innebär en ökad leveranssäkerhet samt att det redan bidragit med en injektion av idéer och arbetssätt som har en positiv inverkan på motivation och lagkänsla.

Finansiellt presenterar Gaming Corps ett underskott denna period då inga intäkter kom in före perioden stängdes. Som vanligt är vi riskaversiva i våra bedömningar och försiktiga med att avge prognoser, och gör det därför inte. Det jag vill förmedla är att arbetet med att få ut fler iGaming-produkter och bredda distributionen är helt avgörande för den finansiella utvecklingen och därför läggs majoriteten av Bolagets fokus där. Vår målsättning sedan november 2018 är svarta siffror och det arbetar vi hårt för att uppnå så snart som möjligt. Något som då temporärt får stå till sidan är affärsområde Gaming, där utvecklingen av nästa kapitel av Oh Frog fortgår men insatser avseende distribution fått pausas givet behoven i iGaming-delen och ledningens decimerade kapacitet under våren. Oh Frog är det första spelet som Gaming Corps givit ut sedan 2017 vilket även det har stor symbolisk betydelse för Bolaget.

I juli genomfördes en sammanläggning av Bolagets aktier, något vi på sikt tror kommer stabilisera aktiehandeln och därmed föra med sig positiva effekter. Våra aktieägare är som alltid engagerade och det uppskattar vi enormt. Deltagandet på årsstämman i juni var betydande sett till antal aktier representerade, på plats och via ombud och poströster, vilket fortsatt gör oss som företräder Bolaget tacksamma och ödmjuka.

I juli kunde vi även stänga en fråga vi länge velat se en lösning på; att avsluta det sista ekonomiska mellanhavandet med tidigare finansieringspartnern Bracknor som fortfarande efter avslutat samarbete hade teckningsoptioner. CFO Bülent Balikci, styrelseledamot Daniel Redén och jag själv förvärvade dessa teckningsoptioner och fördjupade därmed vårt engagemang i Bolaget.

Inget företag i världen har förblivit opåverkat av den globala pandemin men för Gaming Corps del har lyckligtvis vår produktion knappt påverkats alls. Eftersom spelande, vare sig det är för nöje eller för pengar och nöje, sker via telefon och dator så har isoleringen heller inte haft någon negativ effekt på de marknader vi agerar på. Så på det sättet är vi ödmjukt tacksamma att inte lida skada på det sätt många välfungerande företag har gjort under pandemin. Däremot har vi påverkats av sjukfrånvaro i ledningsgruppen, och under CCO Erika Mattssons sjukskrivning har vi inte kunnat rapportera på det sätt vi normalt gör och har en del att ta ikapp vad gäller strategisk utveckling och andra långsiktiga frågor. Men jag är stolt över hur vi tillsammans löst situationen till det bästa, och vi är nu väldigt glada att ha vår Erika tillbaka och därmed åter ha full kapacitet i ledningsgruppen.

Gaming Corps är i en ny fas där affärerna rör sig framåt och Bolaget mer och mer tar den form vi önskat. Huvuduppgiften nu är att omvända denna positiva framfart till betydande intäkter och svarta siffror, och vi är motiverade inför hösten med det målet framför oss. Jag och mina kollegor kavlar upp ärmarna och tackar för förtroendet från alla er som har del i Gaming Corps, i stort som smått!

Uppsala 2020-08-21

Juha Kauppinen

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.