Gaming Corps tar upp 6 MSEK i lån från större ägare

Published November 15, 2021 at 18:02

INSIDERINFORMATION: Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") har idag tecknat avtal om lån på 6 MSEK. Lånen ställs ut av större aktieägare respektive styrelseledamöter i syfte att säkra tillskott av medel för att öka likviditeten under pågående satsningar.

Gaming Corps har idag tecknat avtal om finansiering via lån om 6 MSEK hos ett antal större aktieägare respektive styrelseledamöter. Lånet har en marknadsmässig ränta. Lånet läggs till det sen tidigare kommunicerade lånelöftet om 5 MSEK utställt av aktieägaren och riskkapitalbolaget Findolon AB som också aktiverats. Lånet från Findolon AB har en årlig ränta som understiger 5%. Den kraftiga intäktsökning Bolaget förväntade i början av året från affärsområde iGaming har nu inletts men ännu inte givit avtryck i kassaflödet, varför styrelsen valt denna finansieringslösning.

Gaming Corps rör sig stadigt i rätt riktning men verksamheten visar inte ännu ett positivt rörelseresultat samtidigt som satsningar på kompetens och teknik inneburit successiva kostnadsökningar. Styrelsen har arbetat aktivt med finansieringsfrågan under hösten och har valt att uppta dessa lån under en övergångsperiod till dess att innevarande satsningar bär sig. Vi sätter tilltro till ökad generering av intäkter på sikt och har därför valt den lösning vi anser är smidigast för Bolaget och bäst för aktieägarna.” säger Claes Tellman, Ordförande.

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.