Gaming Corps genomför företrädesemission om cirka 13 MSEK

Published May 29, 2018 at 13:50

Den 29 maj 2018 beslutade styrelsen i Gaming Corps AB att genomföra en företrädesemission av aktier som vid full teckning tillför bolaget ca 13 MSEK före emissionskostnader. 

Styrelsen för Gaming Corps AB ("Gaming Corps" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 juni 2017, beslutat att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Villkoren i Företrädesemissionen innebär att fem (5) befintliga aktier ger rätt att teckna tre (3) nya aktier till kursen 0,15 kronor. Teckningstiden löper under perioden den 7 juni 2018 till och med den 21 juni 2018. Genom teckningen kommer Bolaget att tillföras upp till 13 111 017,12 kr före emissionskostnader.

Villkor i Företrädesemissionen
Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökas med högst 87 406 780 stycken till högst 233 084 749 stycken. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,091575 kronor. Bolagets aktiekapital ökas följaktligen med högst 8 004 278,0987 kronor till högst 21 344 741,71874 kronor.  

Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de äger. De som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Gaming Corps erhåller tre (3) teckningsrätter för varje befintlig aktie som ägaren innehar i Bolaget. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i Företrädesemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp.

Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 5 juni 2018. Teckning ska ske från och med den 7 juni 2018 till och med den 21 juni 2018. Teckningskursen har fastställts till 0,15 kronor per aktie, vilket innebär att Företrädesemissionen, vid full teckning, tillför Bolaget 13,1 mkr före emissionskostnader.

Tidplan för Företrädesemissionen (alla datum hänför sig till 2018)

1 juni:  Sista dag för handel med Gaming Corps-aktien med rätt att erhålla teckningsrätter

4 juni:  Första dag för handel i Gaming Corps-aktien utan rätt att erhålla teckningsrätter

5 juni:  Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen

6 juni:  Beräknat datum för offentliggörande av memorandum

7 juni:  Teckningsperioden inleds

7 juni:  Handel med teckningsrätter inleds

7 juni:  Handel med betalda tecknade aktier (BTA) inleds

19 juni:  Handel med teckningsrätter avslutas

21 juni: Teckningsperioden avslutas

27 juni: Offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen

General questions:
Email: info@gamingcorps.com 

IR- och PR related questions:
Email: ir@gamingcorps.com  

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018 kl. 15.50 CET.

Om Gaming Corps
Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans. www.gamingcorps.com