Gaming Corps delgiven stämning från tidigare IR-konsulter

Published March 24, 2019 at 22:19

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, "Bolaget" eller "Gaming Corps") inledde i slutet av 2018 en genomlysning av Bolagets verksamhet vilken bland annat inbegrep tidigare företrädares förehavanden. I samband med detta bestred Bolaget en faktura från Stockington AB avseende konsultarvode på cirka 530 000 SEK för påstådda utförda stödtjänster inom IR under perioden 1 december 2017 till 31 augusti 2018. Bolaget har nu delgivits stämning av Stockington AB med anledning av sagda faktura, vilken bestridits av Bolaget bland annat mot bakgrund av bristfällig specifikation och omständigheterna kring avtalets ingående.

Arbetet som Stockington AB hävdar i sin stämningsansökan ska ha utförts åt Gaming Corps AB av Lars Hagelin och Douglas Norström under perioden 1 december 2017 till 31 augusti 2018 mot ett månatligt fast arvode om 50 000 kr. I samband med styrelsens tillträde den 8 november togs alla samarbeten upp till granskning och i de fall där utfört arbete inte enkelt gick att påvisa och/eller oklarheter uppstod avseende parternas inbördes relationer tog styrelsen kontakt, krävde ytterligare information och gick därefter i vissa fall vidare med att bestrida fakturor. Bakgrunden till bestridandet av fakturan från Stockington AB är att Bolaget inte erhållit adekvat specifikation, inte ännu kunnat verifiera utfört arbete i enlighet med avtalets omfattning samt identifierat flertalet frågetecken avseende omständigheterna kring avtalets ingående.

"Gaming Corps har gjort en initial bedömning av innehållet i stämningen och kommer, tillsammans med anlitat legalt ombud, göra en grundlig analys av densamma inklusive utvärdera den ytterligare information motparten förmedlat. Bolagets initiala bedömning är dock att bestridandet av fakturan kvarstår. Ledningen menar därvid att oavsett utfall kan tvisten vara till godo för aktieägarna då omständigheter runt tidigare förehavanden i Bolaget i samband med detta kan komma att utredas och prövas." säger Juha Kauppinen, VD.  

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com

Erika Mattsson, Tillförordnad Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se,+46 8 684 211 00

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2019 vid tidpunkten angivet i detta pressmeddelande.