Kommuniké från extra bolagsstämma i Gaming Corps AB

Published January 11, 2024 at 13:19

Extra bolagsstämma i Gaming Corps AB ("Bolaget"), hölls idag den 11 januari 2024 i Uppsala varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av antal styrelseledamöter
Extra bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Bakgrunden till beslutet är att Mikael Wågberg avslutat sin befattning i styrelsen, vilket offentliggjordes den 30 november 2023 på Bolagets hemsida.

Beslut om riktad nyemission av aktier
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, om nyemission av högst 2 421 816 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 121 090,800748 kronor.

Teckningskursen har fastställts till 1,10 kronor per aktie, vilket motsvarar totalt 2 663 997,60 kronor om samtliga aktier tecknas. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i den riktade emissionen som genomfördes till vissa vidtalade och utvalda investerare som beslutades om den 21 december 2023. Den då fastställda teckningskursen förhandlades på armlängds avstånd med vidtalade och utvalda investerare med utgångspunkt i en 10 handelsdagars volymviktad genomsnittlig aktiekurs (VWAP) fram till och med den 20 december 2023, med sedvanlig emissionsrabatt. Emissionsrabatten i tidigare genomförd emission och denna emission motsvarar cirka 19 procent av VWAP för Bolagets aktie de senaste 10 handelsdagarna på Nasdaq First North Growth Market. Teckningskursen har bedömts marknadsmässig eftersom den motsvarar teckningskursen i den av Bolaget nyligen genomförda riktade nyemission till vissa vidtalade och utvalda investerare. Uträkningen av VWAP har tagits fram av Eminova Fondkommission AB.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma följande personer inom den krets som omfattas av 16 kap. 2 § aktiebolagslagen: Bolagets styrelseledamöter, Claes Tellman (380 909 aktier), Thomas Hedlund (13 636 aktier), Bülent Balikci (1 663 636 aktier) och Claes De Geer (136 363 aktier), Bolagets verkställande direktör, Juha Kauppinen (90 909 aktier), Bolagets CFO, Mikael Bäckström (45 454 aktier), samt Mats Lundin (90 909 aktier).

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

För mer information om besluten ovan hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.gamingcorps.com.

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com

IR: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.