GAMING CORPS ISIN-KOD EFTER SAMMANLÄGGNING AV AKTIER

Published July 24, 2020 at 13:32

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") kommer i enlighet med tidigare kommunikation genomföra sammanläggning av Bolagets aktier 1:10. Första dagen för handel med den nya ISIN koden är måndagen den 27 juli 2020. Ny ISIN-kod blir SE0014694691.

Vid årsstämman den 24 juni 2020 beslutades om sammanläggning av Gaming Corps aktier 1:10, varvid tio (10) befintliga aktier ska läggas samman till en (1) ny aktie. Sista handelsdag i aktien innan sammanläggningen är fredagen den 24 juli 2020 och första handelsdag i aktien efter sammanläggningen är måndagen den 27 juli 2020. Avstämningsdagen för sammanläggningen infaller den 28 juli 2020. Nuvarande ISIN-kod för aktien är SE0007100615, från och med den 27 juli kommer den vara SE0014694691.

Efter sammanläggningen kommer antalet aktier i Bolaget att minska från 348 186 111 till 34 818 611. Sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket

Inför sammanläggningen kommer, genom Euroclear Sweden AB:s försorg, sådana aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbara med tio (10) tillhandahållas så många aktier att deras respektive aktieinnehav blir jämnt delbart med tio (10). Sammanläggningen sker per automatik via Euroclear Sweden AB och aktieägarna behöver inte vidta några åtgärder.

Syftet med sammanläggningen är att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier samt att skapa en sundare handel i aktien på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.