Gaming Corps genomför riktade emissioner om ca 5 MSEK.

Published August 8, 2017 at 12:30

Styrelsen för Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR) har på styrelsemöte, utifrån det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman den 14 juni 2017, beslutat om en kvittningsemission om 3 MSEK samt en kontant nyemission om ca 2 MSEK.

Kvittningsemissionen riktades till Gotlandshus AB, Gavin Property Ltd, Modelio Equity AB samt Johan Svensson som kvittat sina fordringar, totalt uppgående till 3 MSEK, mot Gaming Corps i dess helhet. Den kontanta nyemissionen om 2.000.220 SEK tecknades av Raging Bull Invest AB, Gotlandshus AB samt Johan Svensson. Samtliga aktier tecknades till en teckningskurs om 0,34. Efter registrering av nyemissionerna uppgår aktiekapitalet i Gaming Corps till ca 6.562.767 SEK fördelat över 71.665.485 aktier.