GAMING CORPS HAR INKOMMIT MED SVAR AVSEENDE NOTERINGSPROCESSEN

Published October 28, 2019 at 07:00

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) låter meddela aktieägarna att ledningen den 25 oktober 2019 lämnat in en skrivelse till Nasdaq’s Bolagsövervakning i enlighet med vad som tidigare kommunicerats. Nasdaq har givit beskedet att beslut om notering vid Nasdaq First North Growth Market kommer tas i behörig ordning, någon tidsplan för fortsatt process har ej meddelats.

I december 2018 satte Nasdaq Gaming Corps aktie under observationsstatus och beslutade att Bolaget skulle genomgå en omnoteringsprocess i vilken det skulle betraktas som en ny emittent. Bolagets nya styrelse och ledning inledde en genomlysning och omfattande omstrukturering av verksamheten som pågått parallellt med omnoteringsprocessen. Gaming Corps mottog den 10 oktober 2019 ett anmärkningspåstående från Nasdaq som listar överträdelser mot regelverket från 2016 och framåt. Mot bakgrund av dessa överträdelser meddelar man att Börsen avser besluta om avnotering av Bolagets aktie från Nasdaq First North Growth Market. Bolaget har beretts möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter vilket ledningen nu gjort. Bolaget har efterfrågat en tidsplan och fått besked från Bolagsbevakningen att ärendet kommer beredas i behörig ordning och att Nasdaq inte i dagsläget kan ange en tidsplan.

Nuvarande styrelse och ledning för Gaming Corps består av aktieägare som gick in i Bolaget i slutet av 2018 med målsättningen att ge en i grunden god affärsidé möjligheten att frodas till gagn för aktieägarna vars kapital sedan börsnoteringen 2015 successivt förbrukats. I arbetet att få Gaming Corps på fötter är Nasdaq vår samarbetspartner, deras uppgift är att säkra att bolagen på börsen sköter sig vilket vi har enorm respekt för. Så vi har med denna skrivelse gjort det vi kan för att förmedla till Nasdaq att Gaming Corps sedan december 2018 är ett seriöst, skötsamt bolag och kommer så fortsätta vara.” säger Juha Kauppinen, VD.

Många aktieägare har hört av sig till Bolaget och ledningen väljer därför att gå ut med detta förtydligande att Bolagets skrivelse är inskickad, men att ingen information kan ges om hur lång tid processen förväntas ta från och med nu. Bolaget påminner om att alternativ till notering på Nasdaq finns och utreds parallellt, samt att affärsverksamheten fortgår enligt plan. Av de aktieägare som hört av sig har även många visat ett stort engagemang vilket Bolaget tackar för.

”Det här är givetvis en tuff tid för oss. Att i det läget få sådant starkt stöd och bli bemötta med både omtanke och tilltro från de aktieägare vi kämpar för varje dag, det betyder mer för oss än jag kan beskriva. Jag talar för hela styrelsen och ledningen när jag säger tack från hela mitt hjärta. Viktigt att komma ihåg också är att ledningens överordnade uppgift är att bygga Bolagets affärsverksamhet, det finns ett dagligt arbete som ska utföras och vi arbetar därför vidare med samma fokus som tidigare.” säger Juha Kauppinen, VD.

För mer information, vänligen kontakta:
Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00
Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.