Gaming Corps genomför emissioner om ca 3,7 MSEK

Published May 14, 2018 at 06:31

Styrelsen för Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR) har på styrelsemöte, utifrån det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman den 14 juni 2017, beslutat om en kvittningsemissioner om ca 2,0 MSEK. Därtill har utbyte av konvertibler påkallats till ett belopp om ca 1,7 MSEK. 

Kvittningsemissionerna riktades till Stefan Thunberg och Big M Consulting AB, som kvittat sina fordringar, totalt uppgående till 2.012.597 SEK, mot Gaming Corps. Utbyte av konvertibler om 1,731,312 SEK påkallades av Bracknor Investment Group. Totalt tecknades 10.636.280 aktier till en genomsnittlig teckningskurs om 0,352 SEK. Efter registrering av kvittningsemission samt utbyte av konvertibler uppgår aktiekapitalet i Gaming Corps till ca 13.785.994 SEK fördelat över 150.543.208 aktier. Teckningskursen motsvarar en rabatt om ca 11,78 procent jämfört med aktiens stängningskurs i fredags, den 11 maj 2018. De nyemitterade aktierna medför en utspädningseffekt om ca 7,07 procent.