Gaming Corps årsredovisning 2021

Published May 18, 2022 at 12:30

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

NYCKELTAL RÄKENSKAPSÅRET 2021

KONCERN
  2021 2020
Nettoomsättning 2,36 MSEK (0,23 MSEK)
Rörelseresultat -22,46 MSEK (-17,38 MSEK)
Resultat efter finansiella poster -22,36 MSEK (-17,48 MSEK)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,51 SEK (-0,40 SEK)

Siffror i parentes avser 31 december 2020.

UNDER ÅRET

  • Avtal för distribution med flertalet större operatörer som Superbet, Betsson Group, Kaizen Gaming, Stoiximan, Betano och Paf.
  • Under året lanseras totalt 10 spel varav två är skräddarsydda och exklusiva – Delicious för ATG och Tomb of Bons för Bons Casino.
  • De första spelen inom kategorierna Multiplier Games, Mine Games och Table Games lanseras.
  • Förvärv av teknisk plattform för backend.
  • Samarbete med fler aggregatorer så som Relax Gaming, Betconstruct, Blue Ocean Gaming and ESA Gaming.
  • Deltagande vid iGamingmässan SBC Summit i Barcelona och iGamingmässan Sigma på Malta.
  • Del av innehavet i spelutvecklingsbolaget Kung Fu Factory Ltd. avyttras till en köpeskilling om ca 1,37 MSEK.
  • Coin Miner certifierats av MGA som ett av de första spelen någonsin inom kategorin Mine Games.

För samtliga väsentliga händelser se årsredovisningen not 20.

VD JUHA KAUPPINEN HAR ORDET

Kära Aktieägare,

Då var det dags att summera 2021, ett mycket händelserikt år för Gaming Corps på nästan alla plan. Verksamheten har detta präglats av såväl ökad lanseringstakt som ökad integreringstakt och organisationstillväxt. När det kommer till lanseringar började 2021 intensivt då vi äntligen kunde lansera tre spel som länge legat i pipeline varav ett var den exklusiva, skräddarsydda spelautomaten Delicious för ATG. Delicious var ett betydelsefullt skötebarn för Bolaget på många sätt, främst för att avtalet med ATG representerade Gaming Corps första rejäla steg in i iGamingbranschen. Spelet togs emot väl och med en nöjd kund i bagaget hade Gaming Corps lärt sig många nyttiga läxor, framför allt avseende vår egen produktion där många områden visade sig kräva förbättring, något som vi målinriktat arbetade resten av 2021 med. På grund av det, och på grund av expansionen till fler produktkategorier, infann sig en stiltje i lanseringstakten under andra och tredje kvartalet samtidigt som intensivt arbete pågick i alla delar av verksamheten med att bygga kapacitet, förbättra utvecklingsprocesserna och etablera andra centrala roller som krävs för att möta marknadens behov. Under fjärde kvartalet tog det rejäl fart vilket gjorde att Bolaget i slutet av året hade lanserat 10 spel.

Under 2021 breddade Gaming Corps utvecklingen från en spelkategori till fyra spelkategorier. Den första delen av expansionen projekterades i början av året då vi sedan en tid planerat förvärva den plattform för backend som Bolaget sedan 2019 använt via licensavtal. Förvärvet genomfördes den 24:e mars och innebar att Bolaget kunde gå vidare med att bredda iGamingportföljen enligt plan. Förvärvet sammanföll med att våra operatörer visat intresse för kategorin Table Games, och utvecklingen av portföljen inom Table Games är en långsiktig investering som upptog mycket av resurserna under 2021. Allt eftersom arbetet med Blackjack Multihand by Gaming Corps™ fortskred kom vi till insikten att det grafiska Art Deco-inspirerade uttryck som växte fram var ett embryo som skulle passa en hel serie inom samma koncept, vilket är hur spelportföljen nu är uppbyggd.

Satsningen inom Table Games skiljer sig från Bolagets andra satsningar då spelen medför integrerade möjligheter för kasinon att marknadsföra sina varumärken. Utifrån kundens varumärkesprofil tar Gaming Corps fram en design som omvandlas till grafiska komponenter i spelet. Dessa varumärkesanpassade spel har varit en betydande katalysator i säljarbetet under 2021 då flertalet operatörer valt att ansluta sig till Gaming Corps bland annat på grund av den möjligheten. Sen är det som alltid en lång process från överenskommelse till skarpt avtal och sen lansering efter integration, många av de varumärkes-anpassade spel som hittar ut på marknaden nu under andra kvartalet 2022 har funnits i pipeline under en längre tid.

I slutet av 2020 såg vi hur iGamingmarknaden alltmer plockade upp tendenser från kryptovalutaspel samtidigt som trenden att införliva element från Gaming fortsatt växte sig stark, något som är helt i enlighet med Bolagets uttalade ambition. En spelkategori som rörde sig snabbt var Multiplier-spelen vilka inspirerats av en typ av krypotovalutaspel som kallas crash games. Arbetet med att ta fram Bolagets första spel i kategorin inleddes under början av 2021 och fick tidigt skjuts av förfrågningar från flera operatörer. Medan Casino Slots har en unik matematisk modell per spel ser utvecklingen annorlunda ut för vår Multiplier-portfolio då den bygger på en gemensam spelmotor och ett gränssnitt som vi sen utvecklar och förbättrar för samtliga spel steg för steg. Vi arbetade under våren på spelmotorn och de första titlarna, först ut var JetLucky som lanserades tillsammans med utvalda samarbetspartners.

Gaming Corps entré till den fjärde spelkategorin Mine Games kom under sommaren 2021 då vi valde att lägga annan utveckling åt sidan för att möta de snabbt växande kraven på innehåll från innevarande och potentiella partners. Mine Games har sedan dess varit av stor betydelse både avseende intjäningsförmåga och möjligheten att sluta nya avtal. I nuläget behöver våra spel inte bara driva intäkter utan även visa på kapacitet på olika sätt vilket i sin tur bidrar till att etablera samarbeten, och ibland kan behovet att visa på kapacitet vara viktigare än intjäning för en enskild titel. Jag vill ge en eloge till vårt lilla, engagerade team då arbetet med Mine-spelen under sommaren 2021 krävde enormt mycket av alla, en laginsats som var helt avgörande för Gaming Corps framsteg därefter.

Finansiellt var 2021 ett räkenskapsår då vi inte gjorde de framsteg på intäktssidan som vi i slutet av 2020 hade väntat oss. Framför allt tog integreringen av operatörer längre tid än bedömt och det gjorde att vi fick justera våra förväntningar flera gånger. En del av det kunde härröras till pandemin som över tid haft en negativ inverkan på kapaciteten hos våra motparter, inte bara hos operatörerna utan även de testlabb som certifierar Bolagets spel. På kostnadssidan framgår att vi valt att fortsätta satsa på att bygga kompetens och kapacitet i form av att tillsätta centrala positioner samt att satsa resurser på att möta regulatoriska krav på nyckelmarknader. Köpet av backend-plattformen i början av 2021 var också en mycket viktig investering. Denna successiva uppbyggnad av strukturkapital som pågått en längre tid har möjliggjorts genom finansiellt tillskott från framför allt några av Bolagets största aktieägare. I skrivande stund väntar vi på att Bolagsverket ska registrera den nyemission som genomfördes i april och säkrade att Gaming Corps nu är helt skuldfritt och tryggt kan fortsätta växa. Den intäktsökning vi länge väntat på har inletts och vi ser fram emot ett fortsatt spännande 2022.

Under 2021 har Gaming Corps växt exponentiellt vad gäller antalet avtal med operatörer och antalet onlinekasinon på vilka våra spel finns tillgängliga. Per årsredovisningens angivande har vi driftsatt cirka 175 kasinon och cirka 250 väntar på driftsättning. Som nämnt tidigare har vi nu efter mycket hårt arbete landat i ett läge där vi inte bara söker kontakt med operatörerna utan de kontaktar oss. Gaming Corps har gjort sig ett namn i branschen och det är enormt roligt att vara med om. Nu är utmaningen att verkligen ta hand om de operatörer vi har, säkra att de får de spel vi lovat när vi lovat samt att vi fortsatt kan erbjuda skräddarsydda lösningar, marknadsföring och varumärkesanpassning – kort sagt anlägger vi ett utpräglat kundorienterat förhållningssätt.

I takt med att iGamingaffären och verksamheten växt fick vi ta beslutet att helt pausa arbetet inom affärsområde Gaming. Det blev uppenbart att Bolaget behövde växa strukturellt, då krävdes att vi fokuserade våra finansiella resurser på iGaming och pausade den återupptagna egna utvecklingen. Att återgå till work-for-hire enligt tidigare modell var inte ett alternativ, delvis då marginalerna inte var speciellt goda, men framför allt då vi har kunnat skjuta våra personalresurser från Gaming till iGaming. Att kombinera iGaming och Gaming är basen i vår affärsidé och den lever varje dag allt eftersom vi införlivar fler element av Gaming i våra fyra kategorier av kasinospel.

Jag sa i början av 2021 att det är en spännande, intensiv och rolig tid att vara del av det här Bolaget, samtidigt som det också är en avgörande tid och att vi alla i team Gaming Corps känner av stundens allvar. Den beskrivningen gäller fortsatt nu inför resten av 2022 – vi behöver ta nästa kliv och bli ett riktigt lönsamt bolag, det är det vi har framför ögonen. Ett stort tack till er aktieägare som varit med oss länge och verkligen visat oss förtroende. Vi arbetar oförtrutet med att bygga Gaming Corps för oss alla och hoppas ni fortsätter att följa med oss på resan.

Uppsala 2022-05-18

Juha Kauppinen

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.