Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 2017 till 31 december 2017

Published February 22, 2018 at 12:00

Fjärde kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 MSEK (0,1 MSEK) i moderbolaget och 5,4 MSEK (0,3 MSEK) i koncernen under det fjärde kvartalet.
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -3,3 MSEK (-8 MSEK) i moderbolaget och -2,7 MSEK (-7,9 MSEK) i koncernen under det fjärde kvartalet.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,7 MSEK (-8,9 MSEK) i moderbolaget och -2,2 MSEK (-9,3 MSEK) i koncernen under det fjärde kvartalet.
 • Bolaget tillförs 400 000 EUR genom konvertibellån från Bracknor Investment Group i mitten av oktober 2017.
 • Gaming Corps tillkännager att koncernen blivit kassaflödespositivt på dotterbolagsnivå i mitten av oktober.
 • Aktierna i kasinoproducenten Salsa Games tillträds i mitten av oktober 2017.
 • Gaming Corps förvärvar 4 % i Flax Innovations för 1,1 MSEK i kontant köpeskilling i slutet av oktober 2017.
 • Kvittningsemission om 8.577.641 SEK genomförs i slutet av november 2017.
 • Gaming Corps tecknar avtal värt ca 10 MSEK med GameMill i början av januari 2018.
 • Emissioner om ca 1,6 MSEK genomförs i mitten av januari 2018.
 • Gaming Corps rekryterar toppchef med ansvar för kasinospel i slutet av januari 2018.
 • Emissioner om ca 8,9 MSEK genomförs i slutet av januari 2018.

Med "Bolaget" eller "Gaming Corps" avses Gaming Corps AB med org nr 556964-2969. Bolaget är publikt (publ). Uppgifterna inom parentes avser föregående år. Visual Dreams AB är ett helägt dotterbolag till Gaming Corps AB som konsoliderades den 1 januari 2016. Red Fly Studio Inc är ett helägt dotterbolag till Gaming Corps AB som konsoliderades den 1 januari 2017. Salsa Games Ltd är ett helägt dotterbolag till Gaming Corps AB som konsoliderades den 1 januari 2018.

1 KOMMENTAR TILL DELÅRSRAPPORTEN – VD MAGNUS KOLAAS

Jag tog mig an tjänsten som ny VD för Gaming Corps för att jag såg stor potential i bolaget. Initialt handlade det mycket om att städa och därefter om att bygga upp bolaget så som det var tänkt vi listades på First North. Nu börjar resan framåt.

Städningen mot lönsamhet tog längre tid än önskat, delvis beroende på den vikande dollarkursen. När jag blickar tillbaka på helåret 2017 är jag stolt över att kunna konstatera att Gaming Corps står starkare än någonsin. Med allt vi har planerat för 2018 törs jag dessutom påstå att vi kommer att återfå aktiemarknadens förtroende förr snarare än senare.

Gaming Corps är redan lönsamma på dotterbolagsnivå och vi har idag ett neutralt kassaflöde från verksamheten på koncernnivå. Våra uppköp och investeringar i USA har även de landat planenligt, så att vår ekonomi stärkts samtidigt som vi fått möjlighet att inleda nya samarbeten. De avtal i mångmiljonklassen som skrivits med GameMill och PDP är kvitton på den tilltro som den nordamerikanska marknaden har för oss, vilket i sin tur öppnar dörren till ytterligare samarbeten.

På den här sidan av Atlanten är uppköpet av Salsa Games och dess kasinoverksamhet viktigt för oss, och vi gör nu allt för att ge denna nya affärsgren bästa möjliga start. Med det sagt var vi extra glada då ett av kasinojätten Yggdrasil Gamings toppnamn nyligen valde att gå över till oss som chef för Gaming Corps kasino- och iGaming projekt.

Mot bakgrund av allt detta är jag fortsatt och hängivet övertygad om att Gaming Corps går en ljus framtid till mötes.

Magnus Kolaas, VD Gaming Corps AB